22 lipca 2018. imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
  × strona główna
  

KAJAKIEM PO BYSTRZYCY I WIEPRZU
Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu

Powiat Rycki jest jednym z powiatów Lubelszczyzny, który uczestniczy w realizacji projektu „Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny pn. Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII – Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.2 – Promocja kultury i turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 7.2 Promocja kultury i turystyki, RPO WL na lata 2007-2013 - nr konkursu 12/RPOWL/7.2/2009.

Wartość projektu: 999.999,99 zł - Suma wydatków kwalifikowanych, z czego: 699.999,99 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 300.000,00 zł – wkład własny samorządów.

Celem strategicznym projektu jest zrównoważony rozwój powiatów i gmin partnerskich poprzez poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz polepszenie poziomu jakości życia i pracy jego mieszkańców dzięki poprawie atrakcyjności turystycznej. Cel jest zgodny ze strategią rozwoju powiatów i gmin partnerskich i wpisuję się w realizację Celu głównego RPO WL „Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu”.

Celami pośrednimi projektu są: - zwiększenie atrakcyjności turystycznej partnerów, - poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie partnerów, - poprawy lokalnego rynku pracy (poprzez wzrost miejsc pracy w sektorach związanych z branżą turystyczną), - rozwój zasobów ludzkich i kapitału społecznego, - rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie promowania ponadlokalnych produktów turystycznych.

Cele pośrednie będą możliwe do osiągnięcia dzięki realizacji celów szczegółowych (bezpośrednich): - wykreowanie markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny w kraju i zagranicą, - stworzenie podstaw silnego partnerstwa powiatów i gmin na rzecz wspólnych działań promujących turystykę, - rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej powiatu, - poprawa efektywności planowania strategicznego w obszarze turystyki, - podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie szans związanych z rozwojem turystyki.

Cele szczegółowe zgodne są z celem osi priorytetowej VII RPO WL (Zwiększenie udziałów sektora kultury i turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmacnianie powiązań międzynarodowych regionu) i bezpośrednio nawiązują do celu Działania 7.2 (Promocja kultury i turystyki), którego celem jest wypromowanie wizerunku Lubelszczyzny, jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁOŻEŃ PROJEKTU ORAZ JEGO REALIZACJI ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE http://www.kajakiem.lublin.pl/

 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Lipiec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA