Tutaj jesteś Aktualności Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 1 Informacja

Elektroniczna tablica ogłoszeń

10-11-2020

Informacja

Zdjęcie Artykułu

o możliwości wskazania osoby do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Powiatu Ryckiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zarząd Powiatu w Rykach ogłosił w dniu 5 listopada 2020 r. konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Powiatu Ryckiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Prosimy uprawnione organizacje pozarządowe lub podmioty do wskazania osoby do komisji konkursowej w terminie do 18 listopada br. do godz.15.00. Zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach ul. Leona Wyczółkowskiego 10a w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę organizacji pozarządowej oraz napis o treści „ Zgłoszenie osoby do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Powiatu Ryckiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”. W przypadku złożenia zgłoszenia za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Rykach, a nie data stempla pocztowego na dowodzie nadania przesyłki z ofertą.

Powrót