Tutaj jesteś Aktualności Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 1 INFORMATOR

Elektroniczna tablica ogłoszeń

19-07-2017

INFORMATOR

Zdjęcie Artykułu

INFORMATOR o instytucjach, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych z Powiatu Ryckiego, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 


 

Nazwa

Adres

Telefon

e-mail

Strona internetowa

Godziny  pracy

Oferta dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Kontakt

Powiat Rycki

Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie

w Rykach


Punkt Interwencji Kryzysowej

ul.

Wyczół-kows-kiego  10 a

08-500  Ryki

 

pcprryki@op.pl

www.pcpryki.pl

Od

ponie-działku

do piątku  

w godz.

7:30 do 18:00

Poradnictwo : socjalne,

psychologiczne i rodzinne
Dyrektor

Teresa Flak

Starszy specjalista pracy socjalnej, pedagog

Teresa Smolak

Psycholog

Szymon Wojtachnio

Psycholog  Beata Rudnik

Dyżury w czwartki

od godz. 15:30 -18:00

Jak sobie radzić z gniewem -

program korekcyjno-edukacyjny  dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Starszy specjalista pracy socjalnej, pedagog

Teresa Smolak

Gmina

Ryki

Ośrodek  Pomocy Społecznej

w Rykach

ul.

Karola Wojtyły 29

08-500 Ryki

81 8657171

michal.paprota@ ryki.pl

Od ponie-działku

do piątku

w godz.

od 7:30 do 15:30

Praca socjalna, poradnictwo

Kierownik

Michał Paprota

 

Gminna Komisja Rozwią-zywania Problemów Alkoholo-wych

ul. Karola Wojtyły 29

08-550 Ryki

81 8657172

81 8657173

ops@ryki.pl

Od ponie-działku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Rozmowy indywidualne,   poradnictwo

Małgorzata Kurzyp


Alicja Piecyk

 

Zespół  Inter-dyscypli-narny

ul.Karola Wojtyły 29

08-500 Ryki

81 8657179

ops@ryki.pl

Od ponie-działku do piątku w godz. 7:30 do godz. 15:30

Rozmowy indywidualne, poradnictwo

Majchrzak Justyna


Michał Paprota

Gmina  Dęblin

Ośrodek  Pomocy Społecznej

w Dęblinie

ul. Rynek 12

08-530 Dęblin

81 8830-216

81 8831-505


81 8830-264

ops@um.

deblin.pl

www.ops.deblin.pl

Ponie-działek od godz. 9:00 do godz.17:00

Wtorek- piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30

Poradnictwo, udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej, pomoc finansowa, współpraca z różnymi służbami i instytucjami

Kierownik

Monika Kośmińska

 

Zespół Inter-dyscypli-narny

do  Spraw Przeciw-działania Przemocy w Rodzinie

ul. Rynek 12

08-530 Dęblin

81 8830-216


81 8832-505

81 8830-246

brak

Ponie-działek od 9:00 do 17:00

Wtorek – piątek od 7:30 do 15:30

Integrowanie  i koordynowanie działań  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przewodnicząca ZI Monika Kośmińska

 

Miejska Komisja Rozwią-zywania Problemów Alkoholo-wych

Punkt Informa-cyjno- Konsulta-cyjny Przeciw-działania Przemocy w Rodzinie

ul. Rynek 12

08-530 Dęblin

81 8830-369

Brak

Czwartek w godz. od 16:00 do 18:00

Poradnictwo, wdrażanie programów profilaktycznych, rozprowadzanie materiałów informacyjnych/ opracowanie planu pomocy, informowanie o dostępnych formach pomocy, udzielanie wsparcia psychologicznego, pomoc w zakresie  redagowania pism procesowych, współpraca z różnymi  służbami i instytucjami>

Sekretarz

Marcin Daniel

Pracownik socjalny

Monika Łysiak

Gmina

Kło-czew

Gminny   Ośrodek  Pomocy Społecznej w Kłoczewie

ul. Długa 67 A 08-550 Kłoczew

25 7543179

gops@ kloczew.uerząd.eu

 

Specjalistyczna praca socjalna.

Praca z osobą  stosującą przemoc  w rodzinie w ramach Zespołu Inter-dyscyplinarnego.

Kierowanie do placówek gdzie można skorzystać  ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, prawnego itp.

p. o Kierownik

Renata Stachurska

 

Gminna Komisja Rozwią-zywania Problemów Alkoholo-wych

ul. Długa 67

08-550 Kłoczew

25 7543199

gmina@kloczew.pl

8:00 do 16:00

Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie.

Kierowanie na konsultacje do  specjalisty ds. uzależnień

Kierowanie do placówek gdzie można  skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, prawnego itp.

Przewodnicząca

Zofia Wiak

 

Zespół Inter-dyscypli-narny ds. Przeciw-działania Przemocy w Rodzinie

ul. Długa 67 A

08-550 Kłoczew

25 7543 179

gops@

klocze.eurząd.ed

7:40 do 15:40

Praca z osobą  stosującą przemoc w rodzinie w ramach Zespołu Inter-dyscyplinarnego.

Indywidualna praca socjalna.

Kierowanie do placówek gdzie można skorzystać  ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,  prawnego itp.

Przewodnicząca oraz członkowie Zespołu Inter-dyscyplinarnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłoczewie rozpoznają  sytuację rodziny, w której prowadzona jest procedura „Niebieskie Karty” poprzez indywidualne rozmowy z  osobami  doznającymi przemocy jak i osobami stosującymi przemoc, opracowują plan pomocy dla rodziny i poszczególnych członków rodziny.

Przewodnicząca Renata Stachurska

 

Punkt konsulta-cyjny dla osób uzależnio-nych i ich rodzin

ul. Długa 67 A

08-550 Kłoczew

   

Pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 16:00 do 18:00

Terapia osób uzależnionych i członków  ich rodzin

 

Gmina Nowo-dwór

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowo-dworze

Nowo-dwór 71 A

08-503 Nowo-dwór

81 866 1001

nowodwor@ops.pl

Od ponie-działku do piątku w godz. 7:30 do 15:3

Poradnictwo w aspekcie prawnym  i psychologicznym, kierowanie na leczenie odwykowe

Kierownik

Marek Kłak

 

Gminna Komisja Rozwią-zywania Problemów Alkoholo-wych

Nowo-dwór 71 A 08-503 Nowo-dwór

81 8661018

sekretariat@ nowodwor.urząd

Od ponie-działku do piątku  w godz. 7:30 - 15:30

Poradnictwo, kierowanie na leczenie odwykowe, wdrażanie programu profilaktycznego

Przewodniczący Stanisław Rudnicki

 

Zespół

Inter-dyscypli-narny

Nowo-dwór 71 A

08-503 Nowo-dwór

81 8661001

Nowodwór@ops.pl

Od ponie-działku do piątku  w godz. 7:30 do 15:30

Praca socjalna zmierzająca do zmiany postawy, oddziaływanie na sprawców przemocy.

Przewodnicząca

Justyna Walaszek

Gmina

Ułęż

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Ułężu

Ułęż 168

08-504 Ułęż

81 8667039

ulez@ops.pl

Od ponie-działku do piątku w godz. od 7:00 do godz. 15:00

Poradnictwo, wsparcie w trudnej sytuacji, kierowanie do instytucji prowadzących terapie korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy, monitoring

Agnieszka Grzesiak-Góra specjalista pracy socjalnej

Anna Stępniewska starszy pracownik socjalny

Magda Niedziela starszy pracownik socjalny

 

Zespół Inter-dyscypli-narny

Ułęż 168

08-504 Ułęż

81 8667039

ulez@ops.pl

Posie-dzenia odbywają się  w miarę potrzeb.

 

 

Jolanta Ługowska Przewodnicząca Zespołu Inter-dyscyplinarnego

Magdalena Niedziela sekretarz Zespołu Inter-dyscyplinarnego

Gmina Stęży-ca

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy

08-540 Stężyca

81 8663148

stezyca@ops.pl

Od ponie-działku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Poradnictwo, indywidualna praca socjalna, kierowanie do instytucji prowadzących terapie edukacyjno-korekcyjne dla sprawców przemocy, monitoring

Starszy specjalista pracy socjalnej Agnieszka Zaremba

Specjalista Pracy socjalnej Hanna Bilska

Pracownik Socjalny Ewa Pieńkosz

 

Gminna Komisja ds. Rozwią-zywania Problemów Alkoholo-wych

Pl. Sena-torski 1

08-540 Stężyca

81 8663073

Brak

Drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca od godz. 16:00 do godz. 18:00

Rozmowy motywujące do podjęcia leczenia, wskazywanie miejsc udzielających wsparcia

Przewodnicząca Wanda Ptaszek

 

Zespół  Inter-dyscypli-narny

ul. Króle-wska 4

08-540 Stężyca

81 8663148

stezyca@ops.pl

 

Diagnoza problemu, kierowanie osób stosujących przemoc w rodzinie do instytucji udzielających profesjonalnej pomocy, monitoring.

Przewodnicząca Zofia Grula
Sporządziła : Teresa Smolak, tel. 81-8654-852

Powrót