Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie do złożenia oferty

Aktualności

29-04-2014

Zaproszenie do złożenia oferty

Zdjęcie Artykułu

„USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA POJAZDÓW USUNIĘTYCH NA PODSTAWIE ART. 130A UST. 1 i 2 USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997r. - PRAWO O RUCHU DROGOWYM”

(zaproszenie w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 1.      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie  Starostwa Powiatowego w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego  10a, 08-500  Ryki, do dnia 08.05.2014 r. do godziny 12.00.

2.      Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta na: „USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO”, nie otwierać przed terminem 08.05.2014 r.

3.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2014 r. o godzinie 12.15.

4.      Cena powinna obejmować całość zamówienia.

5.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest całodobowe usuwanie pojazdów z dróg z terenu Powiatu Ryckiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie dyspozycji uprawnionych organów wydanych  w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012, poz. 1137 ze zm.)

6.      Wykonawca zobowiązuje się do usuwania i przechowywania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej:

- do 3,5t;

- od 3,5t do 7,5t;

- od 7,5t do 16t;

- powyżej 16t;

-  pojazdów przewożących materiały niebezpieczne ( dopuszcza się możliwość zatrudnienia innych podmiotów gospodarczych w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne - wymagana umowa). Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia do stanu sprzed zdarzenia pasa drogowego.

7.      Wymagany termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy na okres jednego roku, a w zakresie pojazdów przechowywanych w ostatnim dniu realizacji umowy.

8.      Oferta wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

·         formularz oferty zgodnie z załącznikiem Nr 1,

·         proponowana wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu  na parkingu strzeżonym  zgodnie z załącznikiemNr 2,

·         Sposób wyliczenia ceny za całość oferty za usunięcie pojazdu przewidziana przez Zamawiającego według załącznika Nr 3,

·         wykaz pojazdów przeznaczonych do usuwania zgodnie z załącznikiem Nr 4 wraz zkserokopiami dokumentów potwierdzających własność lub inną formę władania pojazdami, które będą używane do usuwania pojazdów wskazanych przez uprawnione organy (np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy leasingu, umowy użytkowania),

·         parametry techniczne parkingu zgodnie z załącznikiem Nr 5,

·         uchwała Rady Powiatu nr XL/232/13 w dniu 9 grudnia 2013 r.,

· wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty.

·  Wzór umowy z podmiotem zgodny z załącznikiem Nr 6

9. Formularz oferty powinien być podpisany, a wszystkie załączniki parafowane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

10.  W przypadku gdyby jako załącznik do oferty dołączona została kopia jakiegoś dokumentu, powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

11.  Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji  w okresie jej trwania.

12.  Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą  postawionym przez niego wymogom, o najniższej cenie.

13.  Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 08.05.2014 r. do godziny 12.00

14. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Pan Królikiewicz Maciej   tel. 081 - 865 - 74 - 79

15. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający* i skontaktuje się z wybranym wykonawcą w sprawie podpisania umowy.

* zamawiający ogłosi wynik postępowania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Ryckiego.

                    Dokumenty do pobrania w załączniku poniżej

ZAŁĄCZNIK                                                            

                                                                                                          Starosta Rycki

                                                                                                      Stanisław Jagiełło (-)

Powrót