Tutaj jesteś Aktualności Projekt „Kompleksowe wspomaganie...

Aktualności

16-05-2014

Projekt „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim” rozpoczęty

Zdjęcie Artykułu

13 maja 2014 r. odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna rozpoczynająca realizację przez powiat rycki projektu edukacyjnego pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim”. W trakcie spotkania zostały omówione założenia projektu (cele projektu) i zasady wdrożenia jego działań merytorycznych.

W konferencji wzięli udział m.in.: Stanisław Gogacz - Senator RP, Stanisław Jagiełło - Starosta Rycki, Hanna Czerska-Gąsiewska - Przewodnicząca Rady Powiatu, Tadeusz Oryl - Wicestarosta Rycki, Antoni Całka - członek Zarządu powiatu, Małgorzata Grzechnik - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rykach oraz dyrektorzy i przedstawiciele szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu ryckiego.

 

Konferencję moderowała Anna Wojciechowska - kierownik i autorka projektu.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, stanowi on pilotaż projektu systemowego wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wartość projektu wynosi ogółem 1 716 709, 28 zł. Wsparciem zostaną objęte placówki edukacyjne w powiecie ryckim, tj.: 4 przedszkola, 28 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 15 szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele - 860 uczestników projektu, w tym dyrektorzy.

 

Projekt służy wprowadzeniu zmiany systemu wsparcia nauczycieli poprzez wdrożenie dwóch nowatorskich form działań rozwojowych szkoły/przedszkola
w postaci Rocznego Planu Wspomagania szkoły/przedszkola i nauczycieli oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia.                                                                              

 

Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli oraz dyrektorów z wyłonionych podczas rekrutacji szkół i przedszkoli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem ich funkcjonowania jest współpraca, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy zarówno za pośrednictwem platformy internetowej, jak i spotkań członków sieci z ekspertami zewnętrznymi.

 

Projekt zakłada kompleksowe wspomaganie szkół/przedszkoli, oparte na wynikach analizy indywidualnej sytuacji w w/w placówkach, odpowiadając na ich specyficzne potrzeby. Bardzo istotnym działaniem będzie przeprowadzenie wnikliwej diagnozy potrzeb w każdej ze szkół/przedszkoli przez cały zespół nauczycieli z udziałem Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji(SORE), a następnie określenie potrzeb rozwojowych, form realizacji, a następnie przełożenia nabytej wiedzy i umiejętności na praktykę szkolną oraz autoewaluacja i określenie rekomendacji na dalszy okres pracy szkoły.  Nowe podejście do pomocy szkołom/przedszkolom w ich codziennej pracy przedstawione zostanie w formie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW), który stanowić będzie dokument strategiczny, opisujący rozwiązania o charakterze systemowym wdrożone w trakcie realizacji projektu na terenie powiatu ryckiego.

 

Projekt „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim” rozpoczęty

Powrót