Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu w...

Aktualności

27-06-2014

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na XLVI Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego - Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

 Proponowany porządek Sesji:

1.         Otwarcie sesji. 

2.         Ustalenie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu w Rykach.

4.         Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
            w okresie od ostatniej sesji.

5.         Zapytania i interpelacje radnych. 

6.         Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie rozpatrzenia
            i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu
            z wykonania budżetu powiatu za 2013 r.:

a)     rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2013 r.,

b)     rozpatrzenie sprawozdania finansowego budżetu Powiatu Ryckiego za 2013 r.,

c)      zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu Ryckiego na dzień 31 grudnia 2013 r.,

d)     zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
        w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonych sprawozdaniach z         wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2013 r.

e)     dyskusja,

f)      głosowanie za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie rozpatrzenia
         i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu
         z wykonania budżetu powiatu za 2013 r.

7.         Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium             Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2013 rok:

a)   przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2013 r.,

b)   zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w             Lublinie z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady       Powiatu w Rykach w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu               wykonania budżetu w 2013 r.,

c)    dyskusja,

d)   głosowanie za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia                       absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2013 rok.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:

a)   w sprawie podziału Powiatu Ryckiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu,

b)   w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Staż z Korżykiem szansą na dobrą pracę”        złożonego w odpowiedzi na konkurs nr 2/POKL/9.2/2012 w ramach Priorytetu IX.                Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie                            atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w ramach Programu Operacyjnego              Kapitał Ludzki,

c)    w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będących własnością Powiatu               Ryckiego, na działki zajęte pod drogę powiatową Nr 1349L położoną w miejscowości           Grabów Rycki.

9.        Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

10.    Wolne wnioski.

11.    Zamknięcie sesji.

Powrót