Tutaj jesteś Aktualności SZKODY W UPRAWACH ROLNYCH WYRZĄDZANE...

Aktualności

17-03-2015

SZKODY W UPRAWACH ROLNYCH WYRZĄDZANE PRZEZ ZWIERZYNĘ

Zdjęcie Artykułu

Częstym zjawiskiem nękającym rolników, zwłaszcza w okresie wiosny i jesieni, są zwierzęta łowne wyrządzające poważne szkody w uprawach rolnych. Szkodę należy zgłosić do właściwego podmiotu, w zależności jakie zwierzę i gdzie wyrządziło szkodę:

 

Zwierzę

Miejsce wyrządzenia szkód

Podmiot uprawniony do wypłaty odszkodowania

dziki, jelenie, daniele i sarny

obszary obwodów łowieckich

dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego

obszary niewchodzące w skład obwodów łowieckich

zarząd województwa (Urząd Marszałkowski w Lublinie)

łosie

obszary obwodów łowieckich leśnych

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

obszary obwodów łowieckich polnych i obszary niewchodzące w skład obwodów łowieckich

zarząd województwa (Urząd Marszałkowski w Lublinie)

 

Sza­co­wa­nia szkód oraz ustalania wysokości odszko­dowania dokonują upoważnieni przed­sta­wi­cie­le podmiotów uprawnionych do wypłaty odszkodowania

Postępowanie przy szacowaniu szkód:

  1. W ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody (lub 14 dni od dnia jej powstania w sadach) należy zawiadomić na piśmie osobę upoważnioną przez koło łowieckie do przyjmowania zgłoszeń o wystąpieniu szkody. Koła łowieckie są zobowiązane do poinformowania właściwego miejscowo urzędu gminy o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń.
  2. Wstępnego szacowania - „oględzin” (w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody) i ostatecznego szacowania szkód (na 7 dni przed zbiorem uszkodzonej uprawy należy termin zbioru zgłosić na piśmie do koła łowieckiego) dokonują upoważnieni przedstawiciele koła przy udziale poszkodowanego.  Na żądanie jednej ze stron w szacowaniu szkód może wziąć udział przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.
  3. Podpisanie protokołu bez uwag oznacza zgodę na wysokość odszkodowania w nim wyliczoną. Jeżeli poszkodowany nie zgadza się ze sposobem dokonania szacowania lub wysokością odszkodowania musi być o tym uwaga zawarta w podpisywanym protokole.
  4. Wypłaty odszkodowań koło ma dokonać w terminie trzydziestu dni od dnia sporządzenia  protokołu ostatecznego szacowania szkody.
  5. W przypadku sporów organem mediacyjnym jest właściwy miejscowo urząd gminy. W przypadku nie dojścia do ugody możliwe jest wstąpienie na drogę sądową z pozwem o zapłatę.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dn. 13 października 1995r. Prawo ło­wiec­kie (t. j. Dz. U. z 2013r.  poz. 1226, z późn.zm.) - art. 46-50
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 8 marca 2010r. w sprawie sposobu po­stę­po­wa­nia przy sza­co­wa­niu szkód oraz wypłat odszko­dowań za szko­dy w upra­wach i płodach rolnych (Dz. U. z 2010r. Nr 45, poz. 272)

PROCEDURY DOTYCZĄCE ODSZKODOWANIA ZA SZKODY WYRZĄDZONE                       PRZEZ  BOBRY

            Skarb Państwa w imieniu którego działa regionalny dyrektor ochrony środowiska odpowiada za szkody wyrządzone między innymi przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim. Odpowiedzialność o której mowa wyżej nie obejmuje utraconych korzyści.

      Wymagane dokumenty
1) wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry;
2) mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki, na której wystąpiła szkoda;
3) aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów;
4) umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki);
5) upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli;
6) pozwolenie na budowę (w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych) lub pozwolenie wodno-prawne (w przypadku korzystania z wód płynących).

       Forma załatwienia sprawy
Protokół oględzin i szacowania szkody wyrządzonej przez bobry w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich.

       Miejsce złożenia dokumentów
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Wydział Spraw Terenowych w Kazimierzu Dolnym
 ul. Lubelska 4a

 24-120 Kazimierz Dolny

 tel./fax. 81 88-10-807

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.627   z późn. zm.)  - art. 126 ust 1 pkt 5

Powrót