Tutaj jesteś Aktualności Sprawozdanie z wykonania budżetu...

Aktualności

02-04-2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok przyjęte przez Zarząd Powiatu

Zdjęcie Artykułu

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd Powiatu na swoim posiedzeniu w dniu 30 marca przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej i informację o stanie mienia komunalnego

Jednocześnie zarząd przesłał sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie celem zaopiniowania. Tym samym rozpoczęto procedurę nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok. Po uzyskaniu opinii organu nadzoru i przyjęciu przez Zarząd Powiatu sprawozdań finansowych ( bilansu z wykonania budżetu powiatu oraz bilansu zbiorczego wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu) do pracy przystąpi Komisja Rewizyjna, która zapozna się z powyższymi sprawozdaniami i sformułuje wniosek do Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Ostateczny termin udzielenia absolutorium przypada na koniec czerwca.

Wykonanie budżetu powiatu w ujęciu syntetycznych przedstawia się następująco:

Dochody wykonane w kwocie 52.685.964 zł, wydatki wykonane w kwocie 52.881.785 zł, a wynik finansowy zamknął się deficytem w kwocie 195.821 zł. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną, jako dodatnia różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi w kwocie 2.323.481 zł.

Zadłużenie budżetu powiatu na koniec roku wyniosło 8.319.900 zł, a sytuacja finansowa budżetu powiatu pozwala na terminową jego obsługę. Nakłady na inwestycje w roku sprawozdawczym wyniosły około 10 % ogólnych wydatków budżetowych.

W ciągu roku budżetowego pozyskano dodatkowe środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa  w kwocie 3.136.254 zł z przeznaczeniem na realizację tzw. „miękkich”  projektów skierowanych do uczniów, nauczycieli, osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Więcej na stronie: www.spryki.bip.lubelskie.pl  Zapraszamy.

Powrót