Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje społeczne

Aktualności

29-05-2015

Konsultacje społeczne

Zdjęcie Artykułu

W związku z nową perspektywą finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zachodzi potrzeba opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru. Obszar działalności Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach obejmuje gminy: miasto i gminę Ryki, miasto Dęblin, gminę Stężyca, gminę Kłoczew, gminę Nowodwór i gminę Ułęż. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem strategicznym, tworzonym oddolnie dla spójnego obszaru w partnerstwie trzech sektorów tj. publiczny, społeczny i gospodarczy. Już teraz chcielibyśmy zebrać od Państwa tematy, pomysły projektów, które chcecie Państwo realizować do roku 2020.

 Zakres wsparcia finansowego na realizację projektów możliwy do uzyskania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania a określony w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczy następujących obszarów:

1)      wzmocnienie kapitału społecznego

2)      zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości

3)      Rozwój rynków zbytu

4)      Działania edukacyjne związane z rozwojem przedsiębiorczości

5)      podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,

6)      Tworzenie inkubatorów przetwórstwa

7)      rozwój produktów lokalnych

8)      zachowanie dziedzictwa lokalnego

9)      rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,

10)   rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.

Państwa udział w pracach nad określeniem kierunku rozwoju obszaru jest nieoceniona.    Państwa propozycje z  pewnością pozwolą na przeprowadzenie diagnozy obszaru, lokalnych potrzeb i priorytetów.  Zebrane w ten sposób propozycje pozwolą na  ukierunkowanie wsparcia, które w największym stopniu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania pomysłów, poprzez wypełnienie ankiety zamieszczonej na stronie internetowejWWW.lokalnagrupadzialania.plzakładka dokumenty. Wszelkie wnioski, pomysły można również zgłosić osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A.

Potrzeby oraz pomysły projektów, które chcecie Państwo realizować z PROW 2014-2020  można zgłosić  w siedzibach gmin, które są Partnerami naszej Lokalnej Grupy Działania, a mianowicie:

1)      Urząd Miasta i Gminy w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29

2)      Urząd Miejski w Dęblinie, ul. Rynek 12

3)      Urząd Gminy w Stężycy, Pl. Senatorski 1

4)      Urząd Gminy w Kłoczewie, ul. Długa 67

5)      Urząd Gminy w Nowodworze, Nowodwór 71A

6)      Urząd Gminy w Ułężu, Ułęż 168.

 Pomoc finansowa na realizację projektów w ramach PROW 2014-2020 kierowana jest do:

1)      przedsiębiorców, osób fizycznych  

2)     Osób prawnych, w tym m.in. kółka rolnicze,   organizacje pozarządowe (formalne i nieformalne), spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego

3)     Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

Z poważaniem:

Anna Wąsowska

Powrót