Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na VIII Sesję Rady...

Aktualności

17-06-2015

Zaproszenie na VIII Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Przewodnicząca Rady Powiatu Hanna Czerska-Gąsiewska zaprasza na VIII Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego - Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i interpelacje radnych. 
 6. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu Ryckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach za rok 2014.
 8. Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie rozpatrzenia
  i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu
  z wykonania budżetu powiatu za 2014 r.:

a)      rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2014 r.,

b)     rozpatrzenie sprawozdania finansowego budżetu Powiatu Ryckiego za 2014 r.,

c)       zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu Ryckiego na dzień 31 grudnia 2014 r.,

d)     zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2014 r.,

e)      dyskusja,

f)       głosowanie za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2014 r.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok:

a)      przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za
2014 r.,

b)     zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
z tytułu wykonania budżetu w 2015 r.,

c)       dyskusja,

d)     głosowanie za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:

a)      w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Ryckiego,

b)     w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 306 o pow. 0,08 ha, obręb Nowa Dąbia, gm. Ryki, zajętej pod drogę powiatową Nr 1408L Stara Dąbia - Zalesie,

c)       w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r.

 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.       
Powrót