Tutaj jesteś Aktualności Konferencja podsumowująca projekt pn....

Aktualności

02-10-2015

Konferencja podsumowująca projekt pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim”

Zdjęcie Artykułu

29 września 2015 r. w Restauracji Jakubowa Izba w Niwie Babickiej odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2014, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, realizowany przez powiat rycki w okresie od 01 kwietnia 2014 r. do 30 września 2015 r.

Konferencja adresowana była do dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych uczestniczących w projekcie i miała na celu promocję zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w lokalnym środowisku edukacyjnym oraz podsumowanie działań, zrealizowanych w ramach wsparcia projektowego w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2014/2015.

Konferencję otworzył Stanisław Jagiełło - Starosta Rycki, który powitał przybyłych gości: Hannę Czerską-Gąsiewską - Przewodniczącą Rady Powiatu Ryckiego, Stanisława Włodarczyka - Wicestarostę Ryckiego, Krzysztofa Olszaka - Wójta Gminy Ułęż, Antoniego Całkę - członka Zarządu Powiatu Ryckiego; dyrektorów i nauczycieli oraz wszystkich uczestników konferencji. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na pozytywne aspekty nowych form doskonalenia nauczycieli, podkreślając ich edukacyjny i inspirujący charakter. „Nowoczesny system doskonalenia nauczycieli to wyzwanie, któremu w 2016 r. muszą sprostać placówki oświatowe zaangażowane w proces edukacji oraz ich dyrektorzy i nauczyciele. Zgodnie  z jego założeniami powinien on być blisko szkoły, a więc funkcjonować w możliwie jej najbliższym otoczeniu, rezygnując ze wspomagania pojedynczego nauczyciela oraz specjalistycznej wiedzy przedmiotowej, na rzecz pracy zespołowej.” Starosta podziękował również dyrektorom za zaangażowanie w realizację zadań wynikających z udziału szkół i przedszkoli w projekcie.

Podstawowe założenia i organizację nowego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie ryckim oraz wdrożone w praktyce działania wspierające szkoły i przedszkola przedstawili: Małgorzata Grzechnik - Kierownik projektu (Projekt w liczbach); Zygmunt Dudek - koordynator merytoryczny (Raport z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania - stopień realizacji celów projektu); Magdalena Rozmus-Dołżyńska - psycholog, pedagog, doradca zawodowy, trener biznesu, specjalista zarządzania oświatą (Rola i kierunki doskonalenia zawodowego nauczyciela kiedyś i dziś - analiza porównawcza); Barbara Okleja i Paweł Kania - przedstawiciele Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (Roczny Plan Wspomagania - od diagnozy potrzeb do oceny rezultatów); Magdalena Piechota - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dęblinie (Kompetencje instytucji i osób odpowiedzialnych za wspomaganie wybranego aspektu pracy szkoły na poszczególnych etapach edukacji); Monika Grzesiak-Chmura - właścicielka firmy Asentia Consulting (Źródła finansowania działalności szkół i przedszkoli w latach 2015-2020” oraz realizacja szkoleń realizowanych w ramach projektu).

Podsumowanie było okazją do przedstawienia doświadczeń, opinii i refleksji związanych z udziałem w działaniach osób pełniących w projekcie różne role i realizujących różne zadania.

Na zakończenie konferencji Hanna Czerska-Gąsiewska - Przewodnicząca Rady Powiatu, Stanisława Jagiełło - Starosta Rycki oraz Stanisław Włodarczyk - Wicestarosta Rycki  wręczyli dyrektorom szkół i przedszkoli certyfikaty uczestnictwa placówek w projekcie. Przewodnicząca Rady Powiatu z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej złożyła życzenia- „….wszystkim Państwu Pedagogom życzę dużo energii, gotowości do realizacji nowych pomysłów i radości z najmniejszych nawet sukcesów uczniów.”

Konferencję zakończyła Małgorzata Grzechnik - kierownik projektu, która podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu i podkreśliła, że kolejnym ważnym krokiem będzie wdrożenie nowej wiedzy i udoskonalonych umiejętności do praktyki szkolnej, co będzie potwierdzeniem pełnego sukcesu projektu. „Nauczyciele potrafiący inspirować, są świadomi faktu, że ścieżka edukacyjna jest skazana na kamienie, z których można stworzyć albo kamienie milowe, albo przeszkody nie do przejścia”. Właśnie taki kamień milowy w kierunku zmian zaproponowanych w oświacie został dzięki projektowi stworzony w Powiecie Ryckim.  Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy wzięli udział w projekcie i mamy nadzieję, że te kilka miesięcy szkoleń i warsztatów było czasem dobrze wykorzystanym. Wierzymy, że udział w projekcie znacząco wpłynął na podniesienie wiedzy i kompetencji w trudnej pracy współczesnego nauczyciela oraz przyczyni się do podniesienia jakości pracy Waszej/Waszego Szkoły/Przedszkola.”                                                                                            

Celem główny projekt było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli 47 szkół i 6 przedszkoli w powiecie ryckim poprzez stworzenie do 30.09.2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Cele szczegółowe projektu to: poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli w powiecie ryckim poprzez opracowanie Rocznego Planu Wspomagania i Powiatowego Programu Wspomagania oraz analizę efektów jego wdrożenia; podniesienie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli dzięki doskonaleniu opartemu na diagnozie potrzeb placówki; poprawa współpracy dyrektorów i nauczycieli z wybranych 47 szkół i 6 przedszkoli w powiecie ryckim poprzez utworzenie i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia.

W ramach projektu: wspomaganiem objęto 53 placówki, w tym: 6 przedszkoli, 24 szkoły podstawowe, 9 gimnazjów, 4 licea ogólnokształcące, 8 techników, 2 zasadnicze szkoły zawodowe; wsparcie otrzymało 719 nauczycieli; powstało 53 Roczne Plany Wspomagania; 53 Sprawozdania z realizacji RPW; opracowano 1 Powiatowy Program Wspomagania i 1 Raport PPW; 1 Raport z osiągniętych wskaźników celów szczegółowych projektu; powołano 5 sieci współpracy i  samokształcenia, w których uczestniczyło 145 nauczycieli; spośród 24 ofert, zakwalifikowane szkoły/przedszkola wybrały 21 obszarów wsparcia; przeprowadzono 4287 godzin różnych form szkoleniowych, które prowadziło 32 ekspertów; nad prawidłową realizacją projektu czuwało 8 Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, 5 koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia oraz zespół zarządzający.

 

Konferencja podsumowująca projekt pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim

Powrót