Tutaj jesteś Aktualności Nieodpłatna Pomoc Prawna

Aktualności

10-11-2015

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zdjęcie Artykułu

Zgodnie z ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej od dnia 1 stycznia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Rykach będzie udzielana bezpłatna pomoc prawna.

Osobami uprawnionymi do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej są:

- osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 I 1045) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),

- kombatanci,

- weterani,

- osoby, które nie ukończyły 26 lat,

- osoby, które ukończyły 65 lat,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

- pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawnej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczych lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

- sporządzeniu projektu pism o zwolnieniu od kosztów sądowych lub o ustalenie pełnomocnika z urzędu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl 

Powrót