Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie o konkursie na powierzenie...

Aktualności

13-11-2015

Ogłoszenie o konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ryckiego w 2016 roku

Zdjęcie Artykułu

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

OGŁOSZENIE

o konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ryckiego w 2016 roku

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1225), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.),

Zarząd Powiatu Ryckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ryckiego w 2016 roku.

I.     Rodzaj zadania

Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Ryckiego
 w 2016 roku, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

II.   Podmioty uprawnione do złożenia oferty

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku   publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), które spełniają łącznie następujące warunki:

1)      posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

2)      przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

3)      dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a)       zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej
i jej dokumentowaniem,

b)      zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

    O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą rozwiązano umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz
z odsetkami albo rozwiązania umowy.

III.Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadania w roku 2016 przeznacza się kwotę 59 946 zł brutto - słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych. 

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższego zadania określają przepisy:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

2. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego  na warunkach w niej określonych, w 12 miesięcznych  ratach.

3. Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia
2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącego  realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

V. Terminy i sposób składania ofert

1. Terminy składania ofert upływa w dniu 7grudnia 2015 roku.

2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A
08-500 Ryki, pok.103, w godzinach urzędowania lub przesyłką  listową.   
 O zachowaniu  terminu  decyduje data wpływu oferty do starostwa.

3.   Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.

4.   Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

5.    Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1)      aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta
 i umocowanie osób go reprezentujących.

2)      statut organizacji, sprawozdanie za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności  i finansowe.

3)      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający
 z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

4)      zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

5)      pisemne zobowiązania:

a)       zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b)      zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

 6)     dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia
w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

 7)  oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się o powierzenie realizacji zadania ze względów, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy.

      Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

6.     Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

7.  Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota finansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

8.     Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

VI. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty

1. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu Ryckiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji  Konkursowej, która ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na względzie wybór oferty najlepiej służącej realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz w BIP i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rykach.

2.   Skład komisji oraz zasady jej pracy określi uchwała Zarządu Powiatu Ryckiego.

3. Do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

4. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.

 5. Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

 6. Zarząd Powiatu Ryckiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.

VII. Warunki realizacji zadania

1. Zadanie ma być realizowane od 2 stycznia do 31 grudnia 2016 r.   w  punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej  usytuowanym na terenie Powiatu Ryckiego zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania określonymi w umowie. Punkt będzie działał pięć dni w tygodniu przez co najmniej 4 godz., codziennie w jednej z gmin: Miasto Dęblin, Gmina Stężyca, Gmina Kłoczew, Gmina Nowodwór, Gmina Ułęż.

2.  Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:

a)    prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie zgodnie z uzgodnionym harmonogramem,

b)   udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,

c) prowadzenia wymaganej przez ustawę i przepisy wykonawcze dokumentacji,

d)   złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

Zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej roku nie były realizowane w 2015 i 2014.

Powrót