Tutaj jesteś Aktualności Spotkanie grupy roboczej LGD „Lepsza...

Aktualności

01-12-2015

Spotkanie grupy roboczej LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Zdjęcie Artykułu

16 listopada odbyło się spotkanie grupy roboczej składającej się z Członków Zarządu oraz pracowników Biura LGD. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej. Podczas spotkania grupy roboczej przeprowadzono dyskusję nad określeniem celów LSR.

W wyniku dyskusji ustalono realizację 2 celów ogólnych. Jeden związany z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze działania LGD. Drugi cel związany z aktywizacją społeczności lokalnej, rozwojem turystyki, rekreacji oraz infrastruktury niekomercyjnej, promocją obszaru.

Dyskutowano o wyborze wskaźników do poszczególnych celów tj. wskaźnik oddziaływania, produktu i rezultatu.  W wyniku dyskusji nad planem działania określono wstępnie trzy terminy naboru wniosków II półrocze 2016 r., 2017 r., i 2018 r. Budżet został podzielony na 2 cele po 3,5 mln zł.  Dyskutowano nad dokumentami dotyczącymi projektów grantowych i wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów grantowych. 

Najwięcej uwagi poświęcono dyskusji związanej z doborem kryteriów wyboru projektów oraz punktacją. Będą promowane operacje innowacyjne, generujące nowe miejsca pracy, ukierunkowane na zaspokojenie grup defaworyzowanych, wysokość wkładu własnego Beneficjenta, operacje, które wykorzystują zasoby lokalne lub dziedzictwo historyczne, przyrodnicze, kulturowe.

Najskuteczniejszymi narzędziami wymiany informacji są: strona internetowa LGD, strony internetowe jednostek samorządu terytorialnego oraz prasa lokalna.

Dalsze konsultacje ustalono na dzień 23 listopada 2015 r. z Członkami Rady Stowarzyszenia LGD.

Powrót