Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie do złożenia oferty na...

Aktualności

19-04-2016

Zaproszenie do złożenia oferty na USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO

Zdjęcie Artykułu

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10a, 08-500 Ryki, do dnia 09.05.2016 r. do godziny 12.00.

 

Zaproszenie do złożenia oferty na:

„USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG  ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA POJAZDÓW USUNIĘTYCH NA PODSTAWIE ART. 130A  UST. 1 i 2 USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997r. - PRAWO O RUCHU DROGOWYM”

(zaproszenie w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2014r., poz. 1232)

 

 1.     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie  Starostwa Powiatowego w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego  10a, 08-500  Ryki, do dnia 09.05.2016 r. do godziny 12.00.
 2.     Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta na: „USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO”, nie otwierać przed terminem 09.05.2016 r.
 3.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2016 r. o godzinie 12.15.
 4.     Cena powinna obejmować całość zamówienia.
 5.     Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest całodobowe usuwanie pojazdów z dróg z terenu Powiatu Ryckiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie dyspozycji uprawnionych organów wydanych  w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012, poz. 1137 ze zm.) 
 6.  Wykonawca zobowiązuje się do usuwania i przechowywania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej:

  - do 3,5t;
  - od 3,5t do 7,5t;
  - od 7,5t do 16t;
  - powyżej 16t;
  - pojazdów przewożących materiały niebezpieczne ( dopuszcza się możliwość zatrudnienia innych podmiotów gospodarczych w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne – wymagana umowa). Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia do stanu sprzed zdarzenia pasa drogowego.

 7. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy na okres jednego roku, a w zakresie pojazdów przechowywanych w ostatnim dniu realizacji umowy.
 8.      Oferta wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
  • formularz oferty zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  • proponowana wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu  na parkingu strzeżonym  zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  • Sposób wyliczenia ceny za całość oferty za usunięcie pojazdu przewidziana przez Zamawiającego według załącznika Nr 3,
  • wykaz pojazdów przeznaczonych do usuwania zgodnie z załącznikiem Nr 4 wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających własność lub inną formę władania pojazdami, które będą używane do usuwania pojazdów wskazanych przez uprawnione organy (np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy leasingu, umowy użytkowania),
  • parametry techniczne parkingu zgodnie z załącznikiem Nr 5,
  • uchwała Rady Powiatu nr XIII/69/15 z dnia 30 listopada 2015 r.,
  • wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty.
  • Wzór umowy z podmiotem zgodny z załącznikiem Nr 6.


 9. Formularz oferty powinien być podpisany, a wszystkie załączniki parafowane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
 10. W przypadku gdyby jako załącznik do oferty dołączona została kopia jakiegoś dokumentu, powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
 11. Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji  w okresie jej trwania.
 12. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą  postawionym przez niego wymogom, o najniższej cenie.
 13. Termin złożenia ofert: Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 09.05.2016 r. do godziny 12.00
 14. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Pan Królikiewicz Maciej   tel. 081 – 865 – 74 – 79
 15. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający* i skontaktuje się  z wybranym wykonawcą w sprawie podpisania umowy.

 

* zamawiający ogłosi wynik postępowania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Ryckiego.

 

Powrót