Tutaj jesteś Aktualności Zarząd Powiatu w Rykach ogłasza...

Aktualności

31-05-2016

Zarząd Powiatu w Rykach ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie

Zdjęcie Artykułu

Załącznik do Uchwały Nr XCV/432/16 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 30 maja 2016 r.

Zarząd Powiatu w Rykach ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie, 08  – 504 Ułęż, Sobieszyn 298a

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymaganiawynikające z § 3 lub § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

 II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie;
 2. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo polskie;
 1. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a)     stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub
b)     stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c)      stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 1. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;
 2. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych              z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia  2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168)
 7. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz.1388; z późn. zm.);
 8. Oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 9. Oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191; z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572; z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 11. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 12. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135; z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

III.   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie”, do dnia 17 czerwca 2016 r. godz. 15.00, na adres: Starostwo Powiatowe, 08 – 500 Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10a.

IV.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Rykach.

V.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci, których dokumenty będą zweryfikowane pozytywnie, zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Załączniki:

 1. Zarząd Powiatu w Rykach ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie [plik pdf, rozmiar 1,4 mb]
Powrót