Tutaj jesteś Aktualności ZAPYTANIE OFERTOWE Z DN. 14.06.2016

Aktualności

14-06-2016

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DN. 14.06.2016

Zdjęcie Artykułu

na wykonanie studium wykonalności dla zadania pn.: „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej”.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie studium wykonalności dla zadania pn.: „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej”.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dla projektu o tytule: „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej”, planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.2. Infrastruktura usług społecznych, opracowaniastudium wykonalności. 

Do dnia 29.03.2016 r. została przyjęta wersja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2016 rok.

Zamawiający zakłada zatem następujące etapy realizacji zamówienia: 

1. wykonanie Studium wykonalności w oparciu o wytyczne RPO WL dostępne po dniu podpisania umowy, 

2. aktualizacja Studium wykonalności z chwilą ogłoszenia przez IZ RPO WL konkursu dla działania 13.2 w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020, 

3. aktualizacja Studium wykonalności w trakcie oceny formalnej projektu, przeprowadzanej przez IZ RPO WL. 

Studium wykonalności powinno być dostarczone w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch egzemplarzach w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w plikach (.pdf), (.doc), (.gwp) lub równoważnych, analiza ekonomiczno-finansowa w aktywnym pliku Microsoft Excel (.xlsx) lub równoważnym.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

Termin realizacji pierwszego etapu zamówienia: 22 lipca 2016 r.

Ze szczegółami zapytania ofertowego można się zaznajomić pod adresem:

https://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=46694

Powrót