Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o...

Aktualności

27-07-2016

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

Zdjęcie Artykułu

Zarząd Powiatu Ryckiego informuje, iż zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie ryckim”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dla projektu o tytule: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie ryckim”, planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, opracowania studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w generatorze wniosków.

Budynki objęte projektem:

  1. Budynki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach im. Władysława Korżyka: budynek szkoły, internat, warsztaty szkolne segment 1, warsztaty szkolne segment 2, budynek Stacji Diagnostycznej;
  2. Budynek warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach;
  3. Budynki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie im. gen. Franciszka Kleeberga: budynek szkoły, internat, budynek pracowni zajęć praktycznych;
  4. Budynki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie im. Marii Dąbrowskiej: budynek szkoły, warsztaty szkolne;
  5. Budynek Domu Pomocy Społecznej im. Siostry H. Drozdowskiej w Leopoldowie;
  6. Budynek internatu Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie;
  7. Budynek zlokalizowany przy ul. Żytniej 26 w Rykach.
  8. Budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach przy ul. Kolejowej 5.

 

Przedmiot zamówienia powinien być opracowany zgodnie z odpowiednim regulaminem konkursu i instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz innymi dokumentami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia udostępnionymi przez Instytucję Zarządzającą RPOWL na lata 2014-2020. Do dnia 28.06.2016 r. została przyjęta wersja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2016 rok.

Zamawiający zakłada zatem następujące etapy realizacji zamówienia:

1. wykonanie Studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie w oparciu o wytyczne RPO WL zamieszczone w konkursie,

2. aktualizacja Studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego z chwilą ogłoszenia przez IZ RPO WL naboru dla działania 5.2 w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020,

3. aktualizacja Studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego w trakcie oceny projektu, przeprowadzanej przez IZ RPO WL (jeśli Instytucja Zarządzająca będzie wymagała aktualizacji).

Studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie powinny być dostarczone w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch egzemplarzach w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w plikach (.pdf), (.doc), (.gwp) lub równoważnych, analiza ekonomiczno-finansowa w aktywnym pliku Microsoft Excel (.xlsx) lub równoważnym.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do  Zapytania ofertowego.

 

Termin realizacji pierwszego etapu zamówienia: 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie BIP Starostwa: http://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=47368 

Powrót