Tutaj jesteś Aktualności „e – Geodezja – cyfrowy zasób...

Aktualności

21-10-2016

„e – Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”

Zdjęcie Artykułu

W październiku ruszyła długo wyczekiwana realizacja projektu „e-Geodezja cyfryzacja zasobów geodezyjnych województwa lubelskiego” – projektu wpisanego jako jedno z przedsięwzięć 
o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Powiat Lubelski, zaś partnerami pozostałe 19 powiatów Województwa Lubelskiego.

18 października 2016 roku Powiat Rycki jako pierwszy podpisał umowę partnerską dotyczącą wspólnej realizacji projektu. Do końca miesiąca przedstawiciele pozostałych powiatów biorących udział w projekcie złożą na umowie swoje podpisy.

Obecnie prowadzone są rozmowy z Instytucją Zarządzającą w trybie negocjacyjno –uzgodnieniowym, po ich zakończeniu złożony zostanie wniosek i podpisana umowa o dofinansowanie. Całkowita kwota projektu wynosi 187,5 mln złotych z czego 85 % pokryje dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zaś pozostałe 15 % stanowić będą środki
z budżetu Państwa oraz wkład własny partnerów.
 
Wartość projektu na terenie powiatu ryckiego wynosi 6 204 185,00 zł, w tym wkład własny 419 403,00 zł.

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych jest bardzo ważna, ponieważ korzystają z nich wszyscy właściciele nieruchomości, w tym inwestorzy. W powiecie ryckim część zbiorów jest już opracowana w wersji numerycznej, ale reszta ma formę analogową, co nie pozwala na ich szybkie wykorzystanie i udostępnianie. Poza tym zaawansowanie prac nad tworzeniem takich zbiorów w formie numerycznej w poszczególnych powiatach jest różne. Dlatego celem podjętego przedsięwzięcia jest ujednolicenie tego systemu, opracowanie numerycznej bazy danych, włącznie z mapami, by w ten sposób zdecydowanie ułatwić do nich dostęp. Na razie osoby, które występują o wydanie dokumentów z rejestru gruntów i budynków otrzymują je przeważnie w wersji papierowej z niezbędnymi opisami. Dzięki realizacji projektu droga i formalności związane z obsługą z zakresu geodezji i kartografii świadczonych przez Powiaty zdecydowanie się skróci.

Realizacja projektu przewidziana jest do roku 2020, w wyniku jego realizacji większość Województwa Lubelskiego zostanie „ucyfrowiona”, wśród planowanych zadań przewidywane jest m.in.: dostosowane istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500).

Krotko o historii przedsięwzięcia…
Pomysł realizacji projektu sięga jeszcze 2013 roku, kiedy to kwestia „ucyfrowienia” zasobów geodezyjnych poruszona została podczas obrad Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego. Wstępne deklaracje zapadły w styczniu 2014 roku, wtedy też powiaty podpisały porozumienie w sprawie wspólnej realizacji tego ciekawego pomysłu. Podczas tego samego spotkania podpisano list intencyjny z Głównym Geodetą Kraju oraz Wojewodą Lubelskim i Marszałkiem Województwa Lubelskiego.
 
Jesienią 2014 roku Rada Ministrów przyjęła Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego. Następnie zatwierdził go Zarząd Województwa, a w dniu 5 grudnia br. porozumienie dla Lubelszczyzny podpisali Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju oraz Marszałek Województwa Lubelskiego.
 
Kontrakt terytorialny to umowa zawierana pomiędzy rządem, a samorządem województwa, której przedmiot stanowią wspólnie uzgodnione cele, dotyczące rozwoju danego terytorium, konkretne przedsięwzięcia priorytetowe, mające istotne znaczenie dla rozwoju określonego w niej terytorium oraz sposób ich koordynacji. Kontrakt obejmuje działania realizowane na poziomie krajowym (przez stronę rządową) oraz na poziomie regionalnym (przez województwo, powiat, gminę). Dzięki temu integracja źródeł finansowania pochodzących z Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetów samorządowych, przełoży się na komplementarność podejmowanych przez różne szczeble działań rozwojowych. Oznacza to także konkretne oszczędności i wzrost efektywności działań publicznych. Kontrakt Terytorialny przede wszystkim ma przyczynić się do wzrostu efektywności działań podejmowanych na poziomie krajowym i samorządowym.

e – Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego

Powrót