Tutaj jesteś Aktualności Powiatowy Urząd Pracy w Rykach wśród...

Aktualności

30-01-2017

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach wśród najlepszych urzędów w Polsce

Zdjęcie Artykułu

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach wśród najlepszych urzędów w Polsce 27 stycznia w całej Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. W tym roku ogólnopolskie obchody tego dnia odbyły się 23 stycznia w Katowicach. Patronat nad obchodami objęła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbieta Rafalska. W jej imieniu w uroczystościach brał udział Sekretarz Stanu Koordynator Publicznych Służb Zatrudnienia Pan Stanisław Szwed.

Tegoroczne obchody były dla tutejszego urzędu pracy szczególnie ważne, bowiem w obchodach uczestniczyli przedstawiciele najlepszych urzędów w Polsce. Miło jest nam obwieścić, że Powiatowy Urząd Pracy w Rykach znalazł się wśród tych najlepszych, ponieważ zajął pierwsze miejsce w województwie lubelskim w rankingu urzędów o najwyższej skuteczności działań aktywizacyjnych, podejmowanych wobec osób bezrobotnych w 2016 roku. Jest to szczególne osiągnięcie z uwagi na fakt, że tutejszy lokalny rynek pracy jest rynkiem trudnym. Powiat Rycki jest powiatem rolniczym, o niewielkim potencjale przemysłowym, a stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia stopa wojewódzka i krajowa. W ostatnich latach na naszym terenie miały miejsce zwolnienia grupowe, wiele z prywatnych zakładów pracy boryka się z problemami, co nie ułatwia zadania. Pomimo tego, jak wynika z przeprowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Spraw Społecznej badania, w tych trudnych warunkach, na 340 urzędów w Polsce, najlepiej w województwie lubelskim poradził sobie nasz urząd. W badaniu brano pod uwagę aż 11 różnych wskaźników:

 1. Dynamiki wzrostu liczby pracowników PUP pełniących funkcję doradcy klienta wg stanu osiągniętego w dniu 31 grudnia 2015 r. w porównaniu do stanu w dniu 31 grudnia 2014 r.
 2. Wzrostu wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, ustalonego w 2016 r. dla podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w 2015 r., w porównaniu do wartości wskaźnika ustalonego w 2015 r. dla podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w 2014 r.
 3. Spadku wartości wskaźnika efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, ustalonego w 2016 r. dla podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w 2015 r., w porównaniu do wartości wskaźnika ustalonego w 2015 r. dla podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w 2014 r.
 4. Łącznego udziału liczby bezrobotnych, którzy rozpoczęli prace społecznie użyteczne w ramach PAI w 2015 r., liczby długotrwale bezrobotnych skierowanych do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych w 2015 r. i liczby osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy objętych aktywizacją w ramach programów specjalnych w 2015 r., w liczbie osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy wg stanu w dniu 31 grudnia w 2015 r.
 5. Spadku liczby osób bezrobotnych do 25 roku życia wg stanu w dniu 31 grudnia w 2015 r., w porównaniu do stanu w dniu 31 grudnia 2014 r.
 6. Spadku liczby osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych wg stanu w dniu 31 grudnia w 2015 r., w porównaniu do stanu w dniu 31 grudnia 2014 r.
 7. Spadku liczby osób długotrwale bezrobotnych wg stanu w dniu 31 grudnia w 2015 r., w porównaniu do stanu w dniu 31 grudnia 2014 r.
 8. Wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla form aktywizacji zawodowej ustalonego w oparciu o załącznik do formularza MPiPS-02 na 2015 r. (wiersz 01), tj.: staży (w tym bonów stażowych), szkoleń (w tym bonów szkoleniowych), prac interwencyjnych, robot publicznych, prac społecznie użytecznych (bez PAI), programu aktywizacja i integracja, zatrudnienia wspieranego, przygotowania zawodowego dorosłych, stypendiów za okres kontynuowania nauki, refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, studiów podyplomowych, bonów zatrudnieniowych, bonów na zasiedlenie, dofinansowań wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia, świadczeń aktywizacyjnych, wynagrodzeń i kosztów osobowych członków spółdzielni socjalnych, grantów na telepracę, dofinansowań podejmowania działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.
 9. Udziału liczby bezrobotnych, którzy otrzymali i realizowali bony w 2015 r., w porównaniu do liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia, wg stanu w dniu 31 grudnia 2015 r.
 10. Wzrostu liczby osób aktywizowanych w 2015 r. podstawowymi formami aktywizacji zawodowej w porównaniu do 2014 r.
 11. Liczby projektów współfinansowanych z EFS (konkursowych i pozakonkursowych), których uczestnikami były osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, realizowanych w 2015 r. przez PUP (jako lider lub partner w projekcie).

Za osiągnięte wyniki, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uhonorował wyróżnieniami po cztery najlepsze urzędy z każdego województwa. Wyróżnienia wręczył Sekretarz Stanu Pan Stanisław Szwed. Powiatowy Urząd Pracy w Rykach reprezentował Dyrektor Piotr Gałkowski.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach wśród najlepszych urzędów w Polsce

Powrót