Tutaj jesteś Aktualności Kwalifikacja wojskowa dla osób z...

Aktualności

07-02-2017

Kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu powiatu ryckiego

Zdjęcie Artykułu

W dniach od 1 do 21 marca 2017 roku oraz w dniu dodatkowym 28 marca 2017r. przeprowadzona zostanie w Rykach , ul. Warszawska 11 / Miejsko – Gminne Centrum Kultury- pałacyk/ kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu powiatu ryckiego obejmująca - Miasto Dęblin, gminy: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca, Ułęż.

 Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 1998 roku;
 2.  mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i  weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub  absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokumentację medyczną dotyczącą jej stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

 

UWAGA!

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzenia na danym terenie informują obwieszczenia wojewody.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa, oraz przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej nie stawia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu, stosowane będą środki przymusu administracyjnego, przewidziane przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tj. przymusowe doprowadzenie przez Policję albo nałożenie grzywny w celu przymuszenia. W przypadku nieskuteczności środków przymusu administracyjnego oraz odmowy poddania się badaniom lekarskim lub nieprzedstawienia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, osoby te podlegają na podstawie art. 224 w/w ustawy - grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

 

Powrót