Tutaj jesteś Aktualności Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady...

Aktualności

31-03-2017

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rykach

Zdjęcie Artykułu

29 marca 2017 r. odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rykach powołanej przez Stanisława Jagiełło Starostę Ryckiego w dniu 1 marca 2017 roku. Rada będąca organem opiniodawczo – doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy została powołana na nową czteroletnią kadencję w latach 2017 – 2021.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powołane przez Starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno – zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Ponadto Starosta może powołać do rady trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.  

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy między innymi:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań;
 4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy, informacji o stanie bezrobocia w powiecie oraz wypracowywanie stosownych wniosków i sprawozdań;
 6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 7. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 8. współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.

Ponadto powiatowa rada rynku pracy opiniuje:

 1. celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
 1. a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
 2. b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektowność kosztową i zatrudnieniową,
 3. c) koszty realizacji programu, w tym poszczególnych przedsięwzięć,
 1. proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych,
 2. celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, biorąc pod uwagę w szczególności:
 1. a) kryteria doboru bezrobotnych,
 2. b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rykach (kadencja 2017 – 2021)

Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy:

 • Stanisław Waldemar Miłosz – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Rykach,

Wiceprzewodniczący:

 • Zenon Stefanowski – przedstawiciel Gminy Kłoczew,

Pozostali członkowie:

 • Andrzej Szarek - przedstawiciel Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego w Lublinie,
 • Irena Pawelec – przedstawiciel Regionu Środkowo - Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie,
 • Włodzimierz Lesisz – przedstawiciel Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie,
 • Dorota Wesołek – przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie,
 • Zbigniew Miłosz – przedstawiciel Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie,
 • Kazimierz Woźniak – przedstawiciel Lubelskiej Izby Rolniczej,
 • Maciej Lorenc – przedstawiciel Fundacji Solidarni Lokalnie w Rykach,
 • Beata Siedlecka – przedstawiciel Miasta Dęblin.

Do udziału w posiedzeniach Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rykach bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć będą zapraszani niżej wymienieni przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego:

 • Ryszard Piotrowski – przedstawiciel Gminy Nowodwór,
 • Marek Łukasz Jóźwik – przedstawiciel Gminy Ryki,
 • Marek Basaj – przedstawiciel Gminy Stężyca,
 • Sebastian Sęk – przedstawiciel Gminy Ułęż.

Pierwsze posiedzenie przebiegło w następującym porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie aktów powołania na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rykach.
 4. Wybór przewodniczącego i v-ce przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rykach.
 5. Przedstawienie przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach za 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: umorzenia nienależnie pobranego świadczenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania zmiany w podziale środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w planie szkoleń dla osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych, organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w 2017 roku.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

    

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rykach

Powrót