Tutaj jesteś Aktualności Zarząd Powiatu Ryckiego z absolutorium

Aktualności

28-06-2017

Zarząd Powiatu Ryckiego z absolutorium

Zdjęcie Artykułu

Miniony rok budżetowy 2016 był dobry dla powiatu. Zrealizowano inwestycje za 11.519 tys. zł, co stanowi 19,52% wydatków budżetu. Wskaźnik obsługi długu jest na bezpiecznym poziomie, a powiat ma zdolność kredytową. Stała kontrola poziomu dochodów i wydatków bieżących miała na celu wygospodarowanie jak najwyższej nadwyżki operacyjnej będącej podstawowym parametrem oceny bezpieczeństwa finansowego powiatu i jego zdolności kredytowej.

Absolutorium to zatwierdzenie wykonania budżetu powiatu za rok poprzedni. Pozytywna opinia  organu nadzoru w tej sprawie oznacza, że budżet powiatu został przez Zarząd Powiatu w 2016 roku wykonany prawidłowo. Głosowanie Radnych poprzedziła prezentacja multimedialna, którą przedstawiła skarbnik powiatu Aneta Działa. Następnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok ubiegły.

 Na 17 radnych obecnych na sesji w dniu 27 czerwca br. było 15. Wszyscy obecni radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 r.  Absolutorium zostało udzielone na wniosek Komisji Rewizyjnej, która wcześniej wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za rok ubiegły. Pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej, którą  wydał organ nadzoru, tj. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie odczytała jej Przewodnicząca Pani Grażyna Jeżewska.

Dziękując za udzielone absolutorium Starosta Rycki Stanisław Jagiełło złożył podziękowanie Radnym wraz z Panią  Hanną Czerską-Gąsiewską - Przewodniczącą Rady, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, służbom finansowym,  byłej Pani Skarbnik Jadwidze Trzcińskiej oraz wszystkim pracownikom, którzy  byli zaangażowani przy realizacji budżetu, zadań inwestycyjnych oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Więcej informacji  z wykonania budżetu w znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej:  http://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1172318 

 Powrót