Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie z dn. 13.11.2016 - Nabór...

Aktualności

13-11-2017

Ogłoszenie z dn. 13.11.2016 - Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Zdjęcie Artykułu

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm.), w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2017 r., poz. 2030 t.j.)


Starosta Rycki
ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Powierzenie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Ryckim w 2018 r.


KRYTERIA OGÓLNE
W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy
spełniają łącznie następujące kryteria:

  • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;
  • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;
  • korzystają z pełni praw publicznych.

 

ZGŁOSZENIA NALEŻY DOKONAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 16 LISTOPADA 2017 R. GODZ 12:00 DO SEKRETARIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W RYKACH POKÓJ 103 NA FORMULARZU STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA (DECYDUJE DATA DORĘCZENIA).

 

Formularz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [80.87 KB]

Ogłoszenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [61.21 KB]

Powrót