Tutaj jesteś Aktualności Zmiana terminu składania wniosków o...

Aktualności

15-01-2018

Zmiana terminu składania wniosków o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Zdjęcie Artykułu

Starostwo Powiatowe w Rykach informuje, że zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości (teks. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) wniosek o udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe lub wykorzystywanej na cele należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Rykach
ul. Wyczółkowskiego 10 A, 08-500 Ryki
I piętro, pokój 103


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Użytkownik wieczysty

 

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek – piątek 7:30—15:30

Uwagi:
Zgodnie z art.  74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.

Kwota uprawniająca do bonifikaty ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w II połowie lutego.

Dochód miesięczny, o którym mowa powyżej jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

 

Przykładowe dokumenty poświadczające osiągnięcie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który ma zostać udzielona bonifikata (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego):

  • w przypadku osób pracujących zawodowo - rozliczenia roczne (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego;
  • w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę - PIT 40A lub odcinki przekazu świadczenia ZUS za okres 12 miesięcy,
  • w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - rozliczenia roczne (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego;
  • w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia bądź braku świadczenia,
  • w przypadku osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w PUP - zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku dochodu,
  • w przypadku osób pełnoletnich uczących się - zaświadczenie ze szkoły/uczelni oraz oświadczenie o braku dochodów,
  • w przypadku osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą- zaświadczenie o uzyskanym dochodzie,
  • i inne

 

Opłaty:
Brak opłat

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:


Wnioski można składać w ustawowym terminie do 1 marca roku, za który wnoszona jest opłata.

Załączniki do wniosku mogą zostać dostarczone w terminie późniejszym, jednak nie później ni ż do dnia 14 marca roku, za który wnoszona jest opłata.

Odpowiedź na wniosek (udzielenie bonifikaty/odmowa udzielenia bonifikaty) następuje w terminie do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

 

Podstawa prawna:
Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

 

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

wniosek wraz z załącznikami określonymi we wniosku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [357.78 KB]

 

 

 

Powrót