Tutaj jesteś Aktualności Wyjaśnienie do artykułu...

Aktualności

14-05-2018

Wyjaśnienie do artykułu opublikowanego 4 kwietnia 2018 r. w prasie lokalnej „Twój Głos” pt. „NFZ TNIE KASĘ DLA SZPITALA W RYKACH”

Zdjęcie Artykułu

W związku z opublikowanym w prasie lokalnej „Twój Głos” (wydanie nr 14 (742)) artykułem pn. „NFZ TNIE KASĘ DLA SZPITALA W RYKACH”, który ukazał się w dniu 4 kwietnia 2018 r., mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Powiatu Ryckiego oraz działając w trosce o zapewnienie prawa do pełnej i rzetelnej informacji wystąpiłem do Prezesa Zarządu AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu o odniesienie się do ww. artykułu i przekazanie aktualnych informacji dotyczących kontraktowania świadczeń w 2018 roku w Szpitalu Powiatowym w Rykach. W odpowiedzi otrzymałem pismo Prokurenta spółki zawierające następujące informacje.

Wysokość finansowania działalności Szpitala w Rykach w 2018 roku przez NFZ (przyznana kwota ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy w 2018 roku, czyli w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wynosi 3.325.588,02 zł, co miesięcznie daje kwotę 554.264,67 zł. Wysokość finansowania działalności Szpitala w Rykach w 2017 roku przez NFZ (przyznana kwota ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na 4 kwartał 2017 roku) wyniosła 2.249.386,20 zł (tj. 749.795,4 zł miesięcznie). Średnie, procentowe wykonanie ryczałtu wyniosło 73,87 %, co dało kwotę 1.661.529,24 zł. Wartość kontraktu w okresie styczeń - wrzesień 2017 roku wyniosła 8.070.449,00 zł, przy faktycznym wykonaniu na kwotę 7.037.431,53 zł (wykonanie 87,22%).

Niezrealizowanie w 100 % kwoty ryczałtu przyznanego na 4 kwartał 2017 roku spowodowało obniżenie ryczałtu na pierwszy okres rozliczeniowy w 2018 roku. Pełnomocnik spółki z o.o. AMG Centrum Medyczne twierdzi, że rycki szpital nie jest jedynym szpitalem w Polsce, który nie zrealizował ryczałtu przyznanego na 4 kwartał 2017 w pełnej wysokości. W jego ocenie wiążę się to z tym, iż ryczałt na 4 kwartał 2017 roku był konstruowany o wykonanie szpitala w roku 2015 wraz z nadwykonaniami. Prokurent wskazuje, iż w tamtym okresie szpital posiadał na oddziałach 20 łóżek więcej i zatrudniał większą ilość lekarzy specjalistów. To właśnie w spadku personelu upatruje przyczynę zmniejszenia poziomu wykonania kontraktu. Im mniej lekarzy tym mniejsze możliwości wykonania kontraktu.

Pogarszająca się kondycja kadrowa, zwłaszcza w zakresie zatrudnienia kadry lekarskiej jest w ocenie pełnomocnika AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. aktualnie problemem wielu szpitali w Polsce. Prokurent twierdzi, iż lekarze rezygnują z pracy w szpitalu na rzecz ambulatoryjnej opieki i podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie finansowanie jest wyższe. Zapewnia, że w celu zmniejszenia tego problemu, skrócenia czasu oczekiwania na wizytę specjalisty i polepszenia tym samym komfortu zdrowotnego pacjentów, od połowy ubiegłego roku spółka prowadzi nasilone działania na skalę ogólnopolską mające na celu pozyskanie nowych lekarzy specjalistów z zakresu interny, chirurgii, ginekologii, kardiologii. Personelowi proponowane są różne formy zatrudnienia. Skorzystano także z pomocy firmy zajmującej się wyszukiwaniem na rynku polskim pracowników medycznych. Wyjaśniono także, że Szpital w Rykach, mimo trudnego okresu nie zaprzestał działalności i nie zawiesił pracy swoich oddziałów.

Należy zauważyć, że wprowadzenie od 2017 roku systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. sieci szpitali, spowodowało zmiany w zakresie zawierania umów z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zasady ich finansowania. System ten, wprowadzony ustawą z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 844) wprowadził, jako główny sposób finansowania szpitalnej opieki zdrowotnej, ryczałt. Zasady wyliczenia ryczałtu na IV kwartał 2017 roku, a zatem pierwsze miesiące obowiązywania nowego systemu, określało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy (Dz.U. z 2017 roku poz. 1242). Podstawą wyliczenia ryczałtu na 2018 rok jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 roku (Dz.U. z 2017 roku poz. 1783). Zawiera ono wiele złożonych wzorów wyliczenia ryczałtu. Podstawowy wzór zawiera trzy zmienne:

1) prognozowaną cenę jednostki sprawozdawczej (świadczenia),

2) skorygowaną liczbę jednostek sprawozdawczych,

3) wskaźnik korygujący o charakterze jakościowym.

Liczba jednostek sprawozdawczych (przeliczanych następnie na kwotę ryczałtu dla danego świadczeniobiorcy) jest dla każdego szpitala w sieci obliczana w oparciu o tzw. podstawową liczbę jednostek sprawozdawczych będących trzonem ryczałtu oraz jednostki sprawozdawcze ponadplanowe oraz dodatkowe. Maksymalnie upraszczając liczba świadczeń udzielonych i sprawozdanych do NFZ-u w jednym okresie rozliczeniowym wpłynie bezpośrednio na wysokość ryczałtu w kolejnym okresie. Jeżeli zatem szpital wykona np. 2/3 palowanych procedur, to w kolejnym okresie rozliczeniowym otrzyma z tego tytułu właśnie 2/3 wcześniejszej kwoty.

Autor artykułu zarzucił przedstawicielom władz powiatu ryckiego milczenie w sprawie finansowania szpitala. Wymowa artykułu wyraźnie przedstawia ich w złym świetle, sugerując czytelnikom brak zainteresowania w tym temacie. Z takimi zarzutami nie sposób się zgodzić. Jak zostało wyjaśnione, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Powiatu Ryckiego wystąpiłem z pismem z dnia 9 kwietnia 2018 roku do AMG Centrum Medycznego Sp. z o.o. Podobnie wcześniej, zaniepokojony informacjami dotyczącymi braków w personelu medycznym, korespondowałem z przedstawicielami szpitala w tej sprawie (np. pismo z dnia 9 lutego 2018 roku). Ponadto, Zarząd Powiatu kilkakrotnie podejmował rozmowy z władzami spółki w sprawie prawidłowej realizacji świadczeń zdrowotnych związanej także z zatrudnianiem specjalistów. Nie mamy jednak możliwości, tak kontrolowania spółki w zakresie polityki personalnej, jak i jej kreowania.

Jednostka samorządu terytorialnego niebędąca organem założycielskim dla podmiotu leczniczego nie posiada uprawnień do czynności kontrolnych w powyższym zakresie. Podobnie nie ma wpływu na dostępność i jakość świadczonych usług, czy też prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej. Powiat Rycki nie ma zatem wpływu na realizację przez dany podmiot kontraktu, a tym samym na wysokość przyznanej kwoty ryczałtu na finansowanie działalności leczniczej w następnym okresie rozliczeniowym.

Jestem zaniepokojony okolicznością zmniejszenia finansowania dla Szpitala w Rykach w pierwszym okresie rozliczeniowym 2018 roku. Wyrażam jednak nadzieję, że nie wpłynie to negatywnie na pracę szpitala i dostępność świadczeń, a stanie się dla prowadzącej go spółki bodźcem motywującym do efektywniejszej polityki kadrowej i podęcia zintensyfikowanych działań zaradczych, tak by ryczałt na kolejny okres był wyższy.

 

Starosta Rycki
Stanisław Jagiełło
 
 
 

 

Powrót