Tutaj jesteś Aktualności CAŁA PRAWDA O SZPITALU W RYKACH

Aktualności

19-10-2018

CAŁA PRAWDA O SZPITALU W RYKACH

Zdjęcie Artykułu

W ostatnim czasie uwagę mieszkańców naszego powiatu przykuwa sprawa funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Rykach. Problemy AMG Centrum Medyczne wpływają na sposób leczenia pacjentów jak też na realizację zobowiązań pracowniczych. Poniedziałkowe wydarzenia pod siedzibą starostwa powiatowego były ich skutkiem. Personel szpitala mimo problemów wciąż dba by pacjenci byli leczeni najlepiej jak to jest możliwe.

Było to jedno z licznych zgromadzeń, jakie odbywają się w kraju w obronie służby zdrowia. Dostrzegamy, że problemy polskiej służby zdrowia nasiliły się po wprowadzeniu kolejnej reformy i stworzeniu sieci szpitali. Wzmagają to problemy z zatrudnieniem lekarzy specjalistów i wykwalifikowanego personelu.
Mimo, że finansowanie służby zdrowia należy do Narodowego Funduszu Zdrowia, Zarząd Powiatu wysłuchał wszystkich zgłaszanych postulatów i zarzutów, zapewniając zebranych o podjętych skutecznych działaniach w celu doprowadzenia do poprawy działania szpitala, w takim oczywiście zakresie w jakim wpływ na to ma samorząd powiatowy.
 
Żałujemy, że sytuacja ta jest wykorzystywana w celach politycznych przez kandydatów i zwolenników niektórych komitetów wyborczych. Pamiętamy przecież, że to oni przyczynili się do tak krytykowanej obecnie „prywatyzacji” szpitala. Ze względu na ogromną ilość nieprawdziwych informacji uważamy za konieczne wyjaśnienie niektórych aspektów funkcjonowania naszego szpitala.
 
1. CZY SZPITAL PROWADZI SPÓŁKA „DIALIZA” ?
 
Odpowiedź brzmi oczywiście NIE. Szpital prowadzony jest nadal przez spółkę AMG Centrum Medyczne,  która jest stroną umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i dzierżawcą szpitala na podstawie umowy dzierżawy z dnia 9 grudnia 2013 r. Prawdą jest, że w związku z kłopotami finansowymi spółki AMG Centrum Medyczne, w 2016 r. nastąpiła sprzedaż przez właścicieli spółki udziałów. Udziały te, zgodnie z przepisami właściwymi dla spółek handlowych, nabyła Centrum Dializa Sp. z o.o. Zarząd Powiatu nie był i nie jest stroną żadnej umowy z Centrum Dializa Sp. z o.o. Nieprawdziwe są podawane w prasie lokalnej informacje o tym, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaż udziałów spółki – była to wyłączna decyzja władz obu spółek.
 
2. JAKA JEST OBECNIE SYTUACJA SZPITALA ?
 
Zarząd Powiatu, w związku z sytuacją finansową spółki AMG Centrum Medyczne, zamierza zmienić podmiot dzierżawiący szpital. Zarząd analizuje ponowne utworzenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rykach oraz prowadzi rozmowy z SANMED A.D. Kołodziejek s.c. – specjalistycznym centrum medycznym od wielu lat z sukcesem prowadzącym działalność w Rykach. Zaproponowane zostaną rozwiązania najlepsze z punktu widzenia powiatu a ostateczna decyzja należeć będzie do Rady Powiatu.
W poniedziałkowej Panoramie Lubelskiej TVP dyrektor lubelskiego NFZ zapewniał, że środki z funduszu przeznaczone na szpital są bezpieczne. We wcześniejszym okresie, w odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Powiatu, Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdził, że „aktualnie nie zachodzą przesłanki wskazujące na zaistnienie istotnych ograniczeń dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej z wyłączeniem dostępności do badań tomografii komputerowej”.
 
Na początku października br. spółka AMG Centrum Medyczne poinformowała Wojewodę Lubelskiego, że ze względu na ciężką sytuację szpitala może zaprzestać świadczenia usług medycznych.
Wyjaśnienia przedłożone przez spółkę Zarządowi Powiatu wskazują na następujące przyczyny problemów:
 1. Finansowanie szpitali przez Narodowy Fundusz Zdrowia w formie ryczałtowej nie zapewnia potrzeb szpitali – środki finansowe nie rosną a 20% więcej środków otrzymały szpitale wojewódzkie, skutkiem jest degradacja leczenia,
 2. Problemy z zatrudnieniem lekarzy – problem ten występuje w skali całego kraju powodując nawet zamykanie oddziałów szpitalnych.
W dniu 8 października br odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, na którym były obecne władze spółki. Omówiono trudną sytuację szpitala i uzgodniono, że spółka będzie prowadzić szpital do czasu przejęcia szpitala przez powiat lub innego operatora. Jest to cel nadrzędny ponieważ Zarząd Powiatu doskonale zdaje sobie sprawę, że ani na chwilę nie można przerwać działalności szpitala. Poinformowano Wojewodę Lubelskiego, że Zarząd Powiatu przeprowadzi analizę w celu wyboru najlepszej formy prowadzenia szpitala lub powierzenia prowadzenia szpitala innemu operatorowi w uzgodnieniu z NFZ.
 
Wszystkim żądającym natychmiastowego rozwiązania umowy z AMG Centrum Medyczne przypominamy, że zgodnie z wyjaśnieniami NFZ powierzenie realizacji innemu podmiotowi jest możliwe jedynie w wyniku cesji umowy przez aktualnego świadczeniodawcę na inny podmiot za zgodą dyrektora Lubelskiego OW NFZ.
 
3.CZY SAMORZĄD POWIATOWY FINANSUJE FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY ZDROWIA ?
 
Oczywiście NIE. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.
 
4. KTO „SPRYWATYZOWAŁ” SZPITAL ?
 
Uchwałą z dnia 31 sierpnia 2005 r. Rada Powiatu dokonała przekształcenia SPZOZ w Rykach poprzez likwidację jego jednostek organizacyjnych, tj. Szpitala Powiatowego, Przychodni Rejonowej, Poradni Przeciwgruźliczej oraz Pogotowia Ratunkowego. Wówczas funkcję Starosty Ryckiego pełnił Pan Leszek Filipek. Rada określiła jednocześnie, że udzielanie świadczeń zdrowotnych po zlikwidowanych jednostkach zapewni Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Klinika” sp. z o.o. w Nałęczowie. Obecny Starosta Rycki głosował przeciw tej decyzji. Oto lista głosujących:
 1. radny p. Maciej Cenkiel – nieobecny
 2. radny p. Kazimierz Cebula – ZA LIKWIDACJĄ
 3. radny p. Leszek Filipek – ZA LIKWIDACJĄ
 4. radny p. Waldemar Gąska – nieobecny
 5. radna p. Barbara Guba – ZA LIKWIDACJĄ
 6. radny p. Waldemar Hojszyk – ZA LIKWIDACJĄ
 7. radny p. Władysław Hubacz – przeciw
 8. radny p. Stanisław Jagiełło – przeciw
 9. radny p. Waldemar Jakubik – przeciw
 10. radny p. Witold Krawczyk – ZA LIKWIDACJĄ
 11. radny p. Witold Łukasiak - przeciw
 12. radny p. Marian Łukasik – ZA LIKWIDACJĄ
 13. radny p. Józef Majewski – ZA LIKWIDACJĄ
 14. radny p. Tadeusz Prządka – wstrzymał się
 15. radny p. Władysław Sołopa – przeciw
 16. radny p. Andrzej Stańczak – przeciw

5. KTO ZLIKWIDOWAŁ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYKACH?
 
Wniosek o likwidację SPZOZ w Rykach przedłożył ówczesny Dyrektor SP ZOZ w Rykach Pan Ireneusz Jach (obecnie radca prawny Pana Burmistrza Jarosława Żaczka). Decyzje te zapadły na sesji Rady Powiatu w dniu 30 listopada 2009 r. Starostą był nadal Pan Leszek Filipek a Powiatem rządziła koalicja PiS-PRS-Samoobrona. Postanowiono wtedy o całkowitej likwidacji SPZOZ w Rykach oraz o wydzierżawieniu nieruchomości Szpitala NZOZ-owi „Klinika” w drodze bezprzetargowej na okres 30 lat.
 
6. ŹRÓDŁA KŁOPOTÓW FINANSOWYCH NZOZ „KLINIKA” Sp. z o.o.
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Klinika” sp. z o.o. popadł w kłopoty finansowe
z dwóch zasadniczych powodów:
 1. Nieprawidłowe wykonywanie kontraktów zawartych z NFZ, co skutkowało karami, obniżeniem kontraktu lub jego rozwiązaniem. Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku
  z licznymi nieprawidłowościami w prowadzeniu szpitala, rozwiązał umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez NZOZ „Klinika” z dniem 31 maja 2013 r.
 2. Nierozliczenie dotacji w wysokości 6 978 343,76 zł otrzymanej na realizację projektu pod nazwą „Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powypadkowych poprzez rozwój Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Rykach”.
W sprawie braku rozliczenia środków unijnych postępowanie prowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego z art. 297 § 2.kk [Oszustwo finansowe] oraz art. 82kks [Naruszenie zasad dotacji lub subwencji]. Dzięki postępowaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ujawnieniem próby podwójnego rozliczenia tych samych prac przez NZOZ „Klinika”, nie doszło do wyłudzenia znaczących kwot z budżetu powiatu.
 
Skutkiem problemów finansowych spółki było to, że od października 2011 r. NZOZ „Klinika” reprezentowany przez Pana prof. Jerzego Karskiego zalegał z czynszem. Powiat nigdy nie odzyskał tych pieniędzy. Należności te zasądzone zostały na rzecz powiatu dwoma prawomocnymi wyrokami na łączną kwotę 1.398.200,43 zł.
 
7. DLACZEGO RADA POWIATU ODDAŁA SZPITAL DO PROWADZENIA SPÓŁCE AMG?
 
Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z licznymi nieprawidłowościami w prowadzeniu szpitala, wypowiedział umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez NZOZ „Klinika” ze skutkiem na dzień 31 maja 2013 r. Pan prof. Jerzy Karski reprezentujący spółkę NZOZ „Klinika” poinformował że po przeprowadzeniu postępowania ofertowego zawarł umowę poddzierżawy na szpital ze spółką AMG oraz umowę subrogacji z tą samą spółką ( czyli AMG zgodziło się spłacić długi NZOZ „Klinika” na kwotę 2 miliony złotych). Wówczas Rada Powiatu w celu zapewnienia kontynuacji usług świadczonych przez Szpital Rycki podjęła uchwałę o zawarciu umowy dzierżawy ze spółką AMG.
 
W okresie kampanii przedwyborczej podnoszenie tematu szpitala jest kolejny raz orężem, stosowanym przez tych którzy szpital „sprywatyzowali”. Nawoływanie do protestów może doprowadzić do utraty kontraktu z NFZ, czemu Zarząd Powiatu zapobiegnie prowadząc skutecznie obecnie podjęte działania. Trzeba podkreślić odpowiedzialność personelu szpitala wciąż dba by pacjenci byli leczeni najlepiej. Warto także pomyśleć, że to co niektórzy dziennikarze oceniają jako „bezradność” to działanie wynikające z odpowiedzialności i chęci pogodzenia interesów różnych stron mających wpływ na działalność szpitala.
Zarząd Powiatu Ryckiego
 
Powrót