Tutaj jesteś Aktualności SZPITALE POWIATOWE APELUJĄ DO...

Aktualności

19-10-2018

SZPITALE POWIATOWE APELUJĄ DO PREZYDENTA, PREMIERA I MINISTRA ZDROWIA

Zdjęcie Artykułu

Sytuacja AMG Centrum Medyczne i Szpitala Powiatowego w Rykach nie jest jednostkowa. Wynika z wadliwego systemu finansowania świadczeń medycznych. W związku z tragiczną sytuacją szpitali powiatowych przedstawiciele szpitali z województwa dolnośląskiego apelują do prezydenta, premiera i ministra zdrowia o podjęcie działań w następujących zakresach:

 1. Jak najszybsze wprowadzenie uporządkowanego systemu wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych jednostek ochrony zdrowia poprzez wyeliminowanie: dysproporcji stawki płacy zasadniczej pomiędzy rezydentami a lekarzami specjalistami; a także wyeliminowanie dysproporcji stawki płacy zasadniczej pomiędzy latami rezydentur, na chwilę obecną lekarz rezydent na pierwszym roku rezydentury specjalizacji deficytowej ma wyższe wynagrodzenie niż rezydent tej samej specjalizacji na trzecim roku rezydentury (gdzie jest już bardziej doświadczony). Powyższe rodzi oczekiwania po stronie starszych rezydentów, iż powstałą różnicę mają pokrywać zakłady pracy na co je nie stać.
 2. Pełne sfinansowanie ze środków NFZ podwyżek dla personelu, którego wynagrodzenie określone zostało przepisami odgórnymi, przyjęcie podobnej zasady jak obowiązuje w przypadku wypłaty dodatku tzw. Zembalowego dla środowiska pielęgniarskiego, czyli pieniędzy celowanych.
 3. Zmiana przepisów w zakresie ograniczenia pracy lekarzy specjalistów w ramach ich deklaracji otrzymywanego wynagrodzenia z uwagi na spowodowanie tym olbrzymich braków kadrowych w wielu szpitalach, ujednolicenie i dostosowanie tych przepisów do warunków jakie panują w ochronie zdrowia, żeby nie powodowało to sytuacji absurdalnych i kryzysowych dla wielu placówek.
 4. Weryfikacja obecnie obowiązujących norm zatrudnienia, które w przypadku ich kolejnych wzrostów nawarstwią i tak już mocno odczuwalne braki kadrowe, oraz powodują wzrost kosztów.
 5. Weryfikacja obecnie obowiązujących wymogów NFZ w zakresie konieczności posiadania sprzętu i aparatury medycznej. Zdarzają się przypadki, że zakup danego urządzenia jest niezbędny tylko do spełnienia kryteriów formalnych przy procedurze konkursowej w praktyce wykorzystywany jest on sporadycznie i generuje tylko koszty związane z jego serwisowaniem i utrzymaniem.
 6. Ujednolicenie wyceny świadczeńmedycznych na terenie całego kraju np. wyeliminowanie dysproporcji pomiędzy wyceną świadczeń w nocnej i świątecznej opiece medycznej.
 7. Zmiana wyceny procedur medycznych poprzez uwzględnienie w jej wartości wzrastającego poziomu wynagrodzeń oraz wzrostu cen mediów, leków, sprzętu medycznego celem zapewnienia możliwości i ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z zawartą umową oraz wzorem z Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Automatyczny wzrost tejże wyceny minimum raz w roku o wskaźnik inflacji lub też stałe podnoszenie wyceny świadczeń proporcjonalnie do wzrostu kosztów związanych z ich wykonaniem. Uwzględnienie współczynnikiem zwiększającym wycenę świadczeń medycznych dla grupy pacjentów najbardziej obciążonych np. po 65. roku życia lub o dużej skali trudności.
 8. Uproszczenie sytemu rozliczeń udzielonych świadczeń medycznych, wyeliminowanie zbędnej biurokracji.
 9. Zapłata za udzielone ponadlimitowe świadczenia zdrowotne wynikające
  z rozliczenia świadczeń w ramach umowy PSZ w okresie rozliczeniowym, chociażby w przypadkach procedur ratujących życie.
 10. Wyodrębnienie leczenia udarów jak i leczenia na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej z finansowania ryczałtowego – tym samym płacenie za wszystkie zrealizowane procedury medyczne w tym zakresie.
 11. Zmiana okresu rozliczeniowego na minimum 12-miesięczny. Obecny podział na okresy rozliczeniowe powoduje, że np. II półrocze obejmuje zarówno okres wakacji jak i okres świąt grudniowych, gdzie wiadomym jest, iż pacjenciw tym czasie nie chcą być zapisywani na zabiegi planowe. Powyższe powoduje, iż w I półroczu mogą powstać ewentualne nadwykonaniakontraktu, które nie zostają zapłacone, a w II półroczu niedowykonania, które będą miały znaczenie przy ustalaniu kolejnej wysokości ryczałtu na następny okres rozliczeniowy. Okres 12 miesięcy pozwala na optymalizację przyjęć pacjentów biorąc pod uwagę okresy urlopowe, czy też świąteczne zarówno po stronie zatrudnionego personelu jak i pacjentów.
 12. Wprowadzenie obiecywanej przez Ministerstwo Zdrowia zaliczkowej zapłaty w połowie miesiąca. Powyższe wpłynęłoby na zwiększenie płynności finansowej jednostek.
 13. Zmiana sposobu kształcenia lekarzy poprzez jego skrócenie przy jednoczesnym obowiązku odbywania praktyk staży i rezydentur, także na poziomie szpitali powiatowych. Dodanie do programu specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej obowiązku pracy/stażu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 14. Zwiększenie limitów miejsc na studia lekarskie. Należy rozważyć takżeograniczenie ilości obecnie funkcjonujących specjalizacji posiadamy największe rozdrobnienie specjalizacji lekarskich w całej Europie.
 15. Rozważenie możliwości powrotu do kształcenia zawodowego pielęgniarek napoziomie szkół zawodowych, rozszerzenie godzin kształcenia w trybie magisterskim o godziny specjalizacyjne.

Powyższe dałoby szanse na to, aby kończąc studia magisterskie pielęgniarka posiadałaby już specjalizację.

Powrót