Tutaj jesteś Aktualności OGLOSZENIE

Aktualności

31-10-2018

OGLOSZENIE

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Rykach o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Ryckiego, położonych w Sobieszynie, gminie Ułęż, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 
Ogłoszenie
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 25 b, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), uchwały nr XLII/248/14 Rady Powiatu w Rykach z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych – niezabudowanych działek położonych w Sobieszynie, gmina Ułęż.
 
ZARZĄD POWIATU W RYKACH
 
OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
Na sprzedaż nieruchomości – niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Ryckiego, położonych w Sobieszynie, gminie Ułęż, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 

L.p.

Nr działki

Opis nieruchomości

Powierzchnia w ha.

Cena wywoławcza

(kwota netto)

a) Wysokość wadium

b) min. wysokość postąpienia

 

Nr KW

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

 

1.

1375/8

 

 

 

Działki z dojazdem z drogi utwardzonej, nie uzbrojone, w poboczu drogi znajduje się: sieć wodociągowa, istnieje możliwość podciągnięcia linii energetycznej i sieci telekomunikacyjnej.

0,2520 ha

25 000,00 zł

a) 2 500,00 zł

b) 250,00 zł

 

 

 

 

LU1Y/00023781/6

 

 

 

Obszar oznaczony w m.p.z.p. symbolem „1MN” - z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2.

1375/9

0,2520 ha

25 000,00 zł

a) 2 500,00 zł

b) 250,00 zł

3.

1375/10

0,2520 ha

25 000,00 zł

a) 2 500,00 zł

b) 250,00 zł

4.

1375/11

0,2520 ha

25 000,00 zł

a) 2 500,00 zł

b) 250,00 zł

5.

1375/12

0,2817 ha

26 000,00 zł

a) 2 600,00 zł

b) 260,00 zł

6.

1375/13

0,3899 ha

33 000,00 zł

a) 3 300,00 zł

b) 330,00 zł

7.

1375/17

0,4692 ha

45 000,00 zł

a) 4 500,00 zł

b) 450,00 zł

8.

1375/18

0,2380 ha

23 000,00 zł

a) 2 300,00 zł

b) 230,00 zł

9.

1375/19

0,2787 ha

24 000,00 zł

a) 2 400,00 zł

b) 240,00 zł

10.

1375/20

0,2380 ha

23 000,00 zł

a) 2 300,00 zł

b) 230,00 zł

11.

1375/21

0,3452 ha

33 000,00 zł

a) 3 300,00 zł

b) 330,00 zł

 
 1. Prawo własności przedmiotowych nieruchomości posiada Powiat Rycki.
 2. Nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. o godzinie 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10a.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru oraz ewentualne pełnomocnictwa.
 5. Do przetargu mogą przystąpić osoby które wpłacą wymagane wadium w wymaganej kwocie (wysokość wadium podana w tabelarycznym wykazie nieruchomości) nie później niż do dnia 3 grudnia 2018 r. za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego.
 6. Wadium należy wpłacać na rachunek: Bank Spółdzielczy w Rykach nr 32 8724 0005 2001 0005 6515 0002 z zaznaczeniem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr ........., położonej w Sobieszynie, gmina Ułęż”.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu ale nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 8. Organizator zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i czasie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zgłosi się do podpisania umowy w wyznaczonym miejscu, dniu i godzinie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Kwota za którą została nabyta nieruchomość należy uiścić jednorazowo, nie później niż jeden dzień przed zwarciem aktu notarialnego na konto Powiatu Ryckiego. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego sprzedającego.
 10. Przetarg uważa się za ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zgłosi postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 11. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych (wysokość minimalnego postąpienia podana w tabelarycznym wykazie nieruchomości).
 12. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 13. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę nieruchomości.
 14. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca.
 15. Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto.
 16. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
 17. Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) upłynął w dniu 3 października 2018 r.
 18. Osoby i podmioty zainteresowane kupnem, będą mogły dokonać oględzin nieruchomości po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu; osobą upoważnioną do kontaktów jest naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach mgr Aneta Ochal; tel. (81)8657472.
 19. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach – Wydział Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10a, pokój 213.
 20. Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.spryki.bip.lubelskie.pl
 
Powrót