Tutaj jesteś Aktualności ZAWIĄZANIE KOMITETU SPOŁECZNEGO W...

Aktualności

25-04-2019

ZAWIĄZANIE KOMITETU SPOŁECZNEGO W CELU ZORGANIZOWANIA OGÓLNOPOLSKIEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ DLA SZPITALA POWIATOWEGO W RYKACH

Zdjęcie Artykułu

W dniu 23 kwietnia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach powołano KOMIETET SPOŁECZNY POMOC DLA SZPITALA POWIATOWEGO W RYKACH. Jego zadaniem jest organizacja zbiórki publicznej na rzecz wsparcia działalności utworzonego w 2019 roku podmiotu leczniczego - Szpital Powiatowy w Rykach Sp. z o.o.

Komitet tworzą: ksiądz Andrzej Olszewski, Ryszard Bieńczyk, Tadeusz Chudek, Agnieszka Kapusta, Jan Kara, Krzysztof Kubak, Roman Kucharski, Marek Łukasiak, Jadwiga Tukendorf, Anna Wąsowska.
 
Aktualnie trwa proces rejestracji zbiórki w ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Dopiero po jego pozytywnym zakończeniu możliwe będzie rozpoczęcie akcji kwestorskich.
 
Zbiórka organizowana przez komitet planowana jest na okres od 3 maja 2019 roku do 3 maja 2021 roku i swoim zasięgiem ma objąć terytorium Polski. W tym okresie wolontariusze wyposażeni w specjalne legitymacje będę kwestować do skarbon i puszek. Cel zbiórki pozostaje w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.  
 
Biorąc pod uwagę, iż powodzenie podjętej przez społeczników inicjatywy pozyskania dodatkowego wsparcia finansowego dla Szpitala Powiatowego w Rykach uzależnione jest nie tylko od hojności jej darczyńców, ale także opiera się na społecznej pracy wolontariuszy zachęcamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w działania komitetu. Im więcej nas będzie, tym efektywniej zbiórka będzie prowadzona, a nowo powstały szpital zyska tak potrzebne mu wsparcie, by mógł świadczyć usługi zdrowotne naszym mieszkańcom na możliwie najwyższym poziomie.
 
Chętnych by wspomóc działalność szpitala poprzez włączenie się do prac komitetu społecznego zbiórki publicznej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 81 8567469.  
 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 marca  2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1223  z późn. zm. ), która reguluje organizację  zbiórek publicznych Uprawnionym do jej prowadzenia (organizatorem) może być tylko:
  1. organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2. podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  3. komitet społeczny powołany w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej, składający się z co najmniej 3 osób fizycznych.
 
W myśl ww. ustawy zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych,  o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz na cele religijne.
Powrót