Tutaj jesteś Aktualności Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do...

Aktualności

07-08-2019

Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk - 90% Ryki

Zdjęcie Artykułu

W dniu 16 lipca 2019 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń zgłosiło do odbioru wykonanie 90% wartości umowy określonej w §3 pkt. 1 w/w umowy.

Dnia 1 sierpnia 2019 r., odbył się odbiór częściowy robót budowlanych realizowanych na terenie Gminy Ryki w ramach zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438L  - ul. Słowackiego, od km 0+024 do km 1+535, wykonanych zgodnie z umowa nr RM.273.19.2018 z dnia 10 sierpnia 2019 r., w ramach projektu „Wygodniej, szybciej bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego przez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”, realizowanego w ramach działania 8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
  
Protokołem odbioru częściowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 4.439.925,91 zł brutto, co zgodnie z zapisami dziennika budowy stanowi 92,88 % założonej kwoty określonej w umowie. Do wykonania zostały prace związane z urządzeniem zieleni.
 
W odbiorze uczestniczyli: Pan Starosta Rycki – Dariusz Szczygielski, Grażyna Jeżewska – Członek Zarządu Powiatu, Aneta Działa – Skarbnik Powiatu, Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu, Tomasz Stolarek – Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o., Wojciech Rybicki – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Marek Jóźwik – Z-ca Burmistrza Ryk oraz Andrzej Waszczuk i Tomasz Kujda – przedstawiciele PGKiM Sp. z o.o. w Rykach.
Powrót