Tutaj jesteś Aktualności Postępowanie ofertowe: „Wykonywanie...

Aktualności

09-12-2019

Postępowanie ofertowe: „Wykonywanie zadań służby BHP w Starostwie Powiatowym w Rykach w roku 2020"

Zdjęcie Artykułu

Starostwo Powiatowe w Rykach zwraca się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Wykonywanie zadań służby BHP w Starostwie Powiatowym w Rykach w roku 2020" wynikających w szczególności z niżej wymienionych przepisów:

  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.),
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz.U.2004.180.1860 ze zm),
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz.U. 1997.109.704 ze zm),
  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,(Dz.U.1998.148.973),
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, (Dz.U.2004.227.2298),
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, (Dz.U.2009.105.870),
  • pozostałych aktów wykonawczych z zakresu bhp.
Szczegóły zamówienia określa załącznik nr 2 - „Opis przedmiotu zamówienia".
 
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium. Wadium musi być wniesione w pieniądzu na cały okres związania ofertą.
 
Wadium wynosi: 500 zł słownie złotych: pięćset złotych 00/100.
 
Zamówienie (wartość poniżej 30000 EUR) realizowane jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(art. 4 ust. 8 Pzp).
 
Powrót