Tutaj jesteś Aktualności Odbiór końcowy robót budowlanych...

Aktualności

31-12-2019

Odbiór końcowy robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk” polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438L w Dęblinie

Zdjęcie Artykułu

W dniu 29 listopada 2019 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń zgłosiło do odbioru wykonanie 100 % wartości umowy określonej w §3 pkt. 1 w/w umowy.

Dnia 17 grudnia2019 r., odbył się odbiór końcowy robót budowlanych realizowanych na terenie Dęblina w ramach zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438L w Dęblinie (ul. Stawska, ul. 1-go Maja, ul. Tysiąclecia w Dęblinie), wykonanych zgodnie z umowa nr RM.273.22.2018 z dnia 10 sierpnia 2019 r., w ramach projektu „Wygodniej, szybciej bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego przez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”, realizowanego w ramach działania 8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
 
Protokołem odbioru końcowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 4.854.448,65 zł brutto, co zgodnie z zapisami dziennika budowy stanowi 100,00 % założonej kwoty określonej w umowie.
 
W odbiorze uczestniczyli: Pan Wicestarosta Rycki – Dariusz Cenkiel, Pani Beata Siedlecka – Burmistrz Miasta Dęblin, Waldemar Jakubik – Radny Rady Powiatu Ryckiego, Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu, Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach, Tomasz Stolarek – Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o., Wojciech Rybicki – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiór końcowy robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk” polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438L w Dęblinie

Powrót