Tutaj jesteś Aktualności Niusy do Akceptacji Konkurs na najpiękniejszy ogród

Niusy do akceptacji

28-06-2017

Konkurs na najpiękniejszy ogród

Zdjęcie Artykułu

Regulamin Konkursu na Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Ryckim

 


Regulamin Konkursu

na Najpiękniejszy Ogród

w Powiecie Ryckim

 

 

 1. Organizator konkursu: Powiat Rycki
 2. Partnerzy: „Twój Głos”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Centrum Ogrodnicze Daglezja na Zielonej.
 3. Cele konkursu:
  1. Kształtowanie zachowań mieszkańców zgodnych z oczekiwaniami i dobrem naturalnego środowiska, poczucia harmonii z przyrodą, wyobraźni ekologicznej i artystycznej oraz swoistej wrażliwości na naturalne piękno.
  2. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, architektonicznych, stosowanych przez mieszkańców Powiatu Ryckiego w swoich ogrodach, mających pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki powiatu.
  3. Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów ozdobnych z terenu Powiatu Ryckiego.
 4. Uczestnicy:
  1. W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele ogrodów zlokalizowanych na terenie Powiatu Ryckiego.
  2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej oraz osoby nagrodzone w roku 2015 i 2016.
  3. Przystępując do konkursu uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym na:
   • publikację imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania,
   • zdjęć ogrodu i przekazanie majątkowych praw autorskich w/w zdjęć na rzecz organizatora konkursu,
   • zgody do nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem właściciela/właścicieli ogrodu bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w okresie roku od podpisania zgłoszenia do Konkursu.
 5. Tryb zgłaszania:
  1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie ogrodu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  2. Druk zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Powiatu Ryckiego www.ryki.powiat.pl oraz w pok. nr 207 Starostwa Powiatowego w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A.
  3. Do deklaracji należy dołączyć do 10 zdjęć ogrodu na nośniku elektronicznym (np. CD). Zdjęcia powinny przedstawiać najatrakcyjniejsze części ogrodu lub elementy w ogrodzie, a co najmniej jedno powinno przedstawiać widok ogólny ogrodu. Zdjęcia należy również przesłać pocztą elektroniczną z podaniem adresu uczestnika na adres e-mail: zdrowie@ryki.powiat.pl
  4. Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez:
   • właściciela ogrodu, współwłaściciela (oraz ich pełnoletnie dzieci),
   • osoby trzecie (pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia właściciela ogrodu).
  5. Zgłoszenia należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rykach (pok. 103) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki w kopercie z napisem: „Konkurs na Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Ryckim” w terminie do 29 lipca 2016 roku.
  6. Organizator nie zwraca dostarczonych materiałów.
 6. Sposób realizacji konkursu:
  1. Oceny ogrodów dokona powołana przez Starostę Ryckiego Komisja Konkursowa.
  2. Komisja dokona przeglądu i oceny zgłoszeń oraz dokumentacji pod względem zgodności z regulaminem.
  3. Komisja oceniać będzie wizerunek ogrodu ze zdjęć (etap wstępny) oraz dokona oględzin zgłoszonych (wybranych) ogrodów w terenie (etap oceny w terenie).
  4. W konkursie przewidziana jest nagroda specjalna, która zostanie przyznana dla ogrodu, który otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym na stronie www.ryki.powiat.pl
  5. Zdjęcia ogrodów zostaną umieszczone na stronie powiatu. Aby zagłosować na wybrany ogród (tylko jeden raz z danego komputera) należy wybrać napis „głosuj” widniejący przy nazwisku właściciela ogrodu.
 7. Kryteria oceny:
  1. Dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres wegetacji – 0-5 pkt
  2. Ogólne wrażenie estetyczne – 0-5 pkt
  3. Trawniki i ich utrzymanie – 0-5 pkt
  4. Ocena właściwej pielęgnacji, w tym zdrowotności roślin – 0-5 pkt
  5. Estetyka i stan techniczny ogrodzenia – 0-5 pkt
  6. Ciekawe rozwiązania zagospodarowania – 0-5pkt
  7. Racjonalne urządzenie części wypoczynkowej – 0-5 pkt
  8. Kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole – 0-5 pkt
 8. Nagrody:
  1. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe w wysokości:
   • I miejsce – do 2000,00 zł
   • II miejsce – do 1500,00 zł,
   • III miejsce – do 1000,00 zł.
  2. Nagrody są współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród oraz prawo nieprzyznawania wszystkich nagród.
  4. Decyzje Komisji są ostateczne.
  5. Nagroda specjalna to wyjątkowe wyróżnienie internautów, które zostanie podane do publicznej wiadomości.
 9. Wyniki konkursu:
  1. Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
  2. Lista laureatów oraz zdjęcia konkursowe będą zamieszczone na stronie internetowej powiatu, mogą być opublikowane w prasie lokalnej, mogą również być prezentowane w postaci ogólnie dostępnych wystaw.
 10. Czas trwania konkursu: czerwiec - wrzesień 2017 roku
 11. Postanowienia końcowe:
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz możliwość zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.

 

 

 

Starosta Rycki

 

(-) Stanisław Jagiełło

 

Zgłoszenie do Konkursu na Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Ryckim, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [73.64 KB]

 

 

 

 

Powrót