Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady...

Sesje Rady Powiatu

22-06-2017

Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Zapraszam na XXXVII Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 r. /wtorek/ o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 • Otwarcie sesji.  
 • Ustalenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 • Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 • Zapytania radnych.  
 • Informacja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Ryckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2016.
 • Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach z zakresu przeciwdziałania bezrobociu.
 • Informacje Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych:
 • z realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury,
 • o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie rozpatrzenia
  i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu
  z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.:
 • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2016 r.,
 • rozpatrzenie sprawozdania finansowego budżetu Powiatu Ryckiego za 2016 r.,
 • zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu Ryckiego na dzień 31 grudnia 2016 r.,
 • zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Lublinie z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu ryckiego za 2016 r.,
 • dyskusja,
 • głosowanie za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie rozpatrzenia
  i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu
  z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok:
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 r.,
 • zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu w 2016 roku,
 • dyskusja,
 • głosowanie za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
 • w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.,
 • w sprawie przyjęcia Regulaminu wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkole wiejskiej prowadzonej przez Powiat Rycki,
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/154/17 Rady Powiatu w Rykach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu ryckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 • w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagród Starosty Ryckiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, oraz trenerów i innych osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej,
 • zmieniającej uchwałę Nr XXX/127/16 Rady Powiatu w Rykach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy aptek pełniących dyżury nocne oraz całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu ryckiego w okresie od 2 stycznia 2017 roku do 7 stycznia 2018 roku,
 • zmieniającej uchwałę Nr X/52/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 26 września 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego,
 • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Dęblin numerem 5 o pow. 0,2014 ha, położonej w obrębie nr 6 Dęblin wraz z prawem własności zabudowy,
 • w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ryckim na lata 2017-2022.
 • Odpowiedzi na zapytania radnych.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

Powrót