Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na LI Sesję Rady Powiatu...

Sesje Rady Powiatu

21-06-2018

Zaproszenie na LI Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Sesja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. /czwartek/ o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:
 1. Otwarcie sesji.  
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu  okresie od ostatniej sesji.
 5. Zapytania radnych.  
 6. Informacja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Ryckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2017.
 7. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych o funkcjonowaniu szkół i poradni.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu wykonania budżetu powiatu za 2017 r.:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2017 r.,
  2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego budżetu Powiatu Ryckiego za 2017 r.,
  3. zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu Ryckiego na dzień 31 grudnia 2017 r.,
  4. zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu ryckiego za 2017 r.,
  5. dyskusja,
  6. głosowanie za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2017 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok:
  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 r.,
  2. zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu w 2017 roku,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.,
  3. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/183/17 Rady Powiatu Ryckiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr 3271/7 położonej przy ul. Tysiąclecia w Dęblinie na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
  4. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/122/16 Rady Powiatu w Rykach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zamianę nieruchomości gruntowych z Gminą Ryki bez rozliczania różnic w ich wartości,
  5. w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Ryki własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 3616/3, położonej w Bobrownikach, gmina Ryki.
 11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.
Powrót