Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na XIX Sesję Rady Powiatu...

Sesje Rady Powiatu

28-10-2019

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) zwołuję XIX Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.
 
Proponowany porządek Sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu w Rykach oraz XVII i XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zgodnie z § 14 ustęp 1 Statutu Powiatu Ryckiego.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 6. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu powiatu ryckiego za I półrocze 2019 r.
 7. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu ryckiego za rok szkolny 2018/2019.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stężyca,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,
  3. zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w Rykach Nr XIII/60/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.
   w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
   i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2020,
  4. zmieniającej Uchwałę Nr X/52/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 26 września 2011 roku
   w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego,
  5. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy aptek pełniących dyżury nocne oraz całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu ryckiego w okresie od 6 stycznia 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku,
  6. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/252/18 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Rycki,
  7. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/161/09 Rady Powiatu w Rykach z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Rycki.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Piotr Łysoń
Powrót