Tutaj jesteś Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Rykach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Rykach .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Rykach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przestłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

 

Audyt dostępności strony internetowej https://www.ryki.powiat.pl/, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [7.70 KB]

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Rykach posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • mapa strony;
 • odsłuchanie treści strony;
 • formularz kontaktowy;

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Starostwa.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Filipek, adres poczty elektronicznej informatyk@ryki.powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818657488. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Rykach mieści się w trzech połączonych ze sobą budynkach, w tym obsługa interesantów znajduje się tylko w jednym głównym budynku. Pozostałe dwa budynki nie są dostępne dla interesantów i osób postronnych. Budynek, w którym odbywa się obsługa interesantów nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku, zamontowane są schody, przy których zamontowana jest poręcz. Dla osób mających problem z poruszaniem przeznaczone jest wejście od strony parkingu wewnętrznego Starostwa. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Na budynku znajdują się oznaczenia informujące, o tym które wejście jest przystosowane dla osób mających problemy z poruszaniem. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki, początek i koniec schodów na każdej kondygnacji oznaczony jest kolorowymi taśmami. Na parterze budynku zamontowana jest szyna, która umożliwia osobą poruszającym się na wózkach inwalidzkich korzystania z wszystkich sal obsługi interesantów znajdujących się na tej kondygnacji. Umiejscowienie szyny jest oznakowane piktogramami. Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w wydziałach mieszczących się na I lub II piętrze budynku powinny zgłosić się do Punktu Informacyjnego znajdującego się na parterze ( naprzeciw wejścia przystosowanego dla osób mających problemy z poruszaniem się), do którego zostanie skierowany pracownik właściwego dla danej sprawy wydziału. Toalety wewnątrz budynku są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Starostwa Powiatowego znajdują się dwa wydzielone, oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

 • brak aplikacji