Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Projekty z dofinansowaniem ze środków... RPO Wystartuj z biznesem - Promocja... Konferencje Stowarzyszeni i organizacje...

Konferencje

30-04-2015

Stowarzyszeni i organizacje pozarządowe szansą rozwoju obszarów wiejskich

Zdjęcie Artykułu

29 kwietnia w restauracji Jakubowa Izba odbyła się druga konferencja w ramach projektu „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego”, realizowanego przez Powiat Rycki. Tematem przewodnim spotkania był „Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich - szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”.

Przybyłych na spotkanie gości powitał Starosta Rycki Stanisław Jagiełło: Szanowni Państwo, o tym czym jest promocja i jaka jest jej siła oddziaływania można by długo opowiadać. Z pewnością jest to pojęcie, które obecnie funkcjonuje w każdej dziedzinie. Aby odnieść sukces w każdej niemalże dziedzinie konieczne jest połączenie sił. Zarówno tych ze strony organizacji i stowarzyszeń jak również samorządu. Dzięki temu nasz Powiat będzie regionem, który zarówno w kraju jak i zagranicą będzie kojarzył się jako miejsce otwarte na nowe rozwiązania i inicjatywy, przyjazne dla mieszkańców i odwiedzających nas gości i konkurencyjne dla pod względem gospodarczym, turystycznym i społecznym.

Na konferencję przybyli przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz lokalnych samorządów.

Program konferencji był niezwykle zróżnicowany, tak aby jak najpełniej przybliżyć uczestnikom tematykę spotkania. Zaprosiliśmy na dzisiejszą konferencję osoby, którymzagadnienia dotyczące poprawy jakości życia mieszkańców zarówno miast jak i wsi jak również ochrona i wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych powiatu, nie są obce - powiedział Starosta Stanisław Jagiełło przedstawiając prelegentów występujących podczas spotkania, wśród których znaleźli się:

- Sebastian Ignaszczak prawnik, przedstawiciel Lubelskiej Fundacji Rozwoju, który mówił o aspektach formalno-prawnych działalności organizacji pozarządowych;

- Sławomir Cabajewski menadżer projektów rozwojowych i certyfikowany trener Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, którego opowiadał o tym jak być liderem w organizacjach pozarządowych;

- Karolina Koguciak prezes Zarządu Stowarzyszenia Progres w Lublinie, która wyjaśniła kwestie związane z tworzeniem wiosek tematycznych na obszarach wiejskich;

- Rafał Sobiech z-ca dyrektora Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, którego prelekcja dotyczyła możliwości pozyskania funduszy z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;

- Krzysztof Juściński Kierownika Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który mówił o nowej perspektywie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

- dobre praktyki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych przedstawił Dariusz Piwoński współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Integracji Społecznej Gminy Ryki.

Podsumowania konferencji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Hanna Czerska-Gąsiewska: mottem przewodnim dzisiejszego spotkania były dobrze wszystkim znane słowa Stanisława Jachowicza: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”. Szanowni Państwo tym „nieznanym skarbem”, jesteście właśnie Wy, lokalni działacze pracujący na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny i jej mieszkańców. Wiedza i doświadczenie jakie posiadacie, a którym dziś podzieliście się z nami, posłużą nam samorządowcom do ukierunkowania działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności na najbliższe lata.

Trzecia, a zarazem ostatnia, konferencja w ramach projektu „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego” odbędzie się 27 maja 2015 r. w restauracji Jakubowa Izba. Będzie to spotkanie o charakterze międzynarodowym w trakcie, którego będą poruszane kwestie związane z poprawą skuteczności promocji regionu i zdolności do przyciągania inwestycji z zewnątrz. Jak również prowadzenia w kraju i za granicą efektywnego i zakrojonego na szeroką skalę marketingu regionalnego, wspomagania mechanizmów powiązania inwestycji publicznych z przedsięwzięciami komercyjnymi.

Projekt „Wystartuj z Biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna. Całkowita wartość projektu wynosi 484.066,50 zł z czego 85% czyli 411.456,52 zł stanowi dofinansowanie z RPO, natomiast pozostałe 15% (72.609,98 zł) to wkład własny Powiatu Ryckiego.

Celem projektu jest przede wszystkim promocja potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej naszego regionu zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu są ukierunkowane na: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, promocję gospodarczą, rozwój przedsiębiorczości oraz umocnienie marki gospodarczej Powiatu Ryckiego.

  Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna Działania 2.4 schemat B - Marketing gospodarczy

Stowarzyszeni i organizacje pozarządowe szansą rozwoju obszarów wiejskich

Powrót