Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Projekty z dofinansowaniem ze środków... WFOŚiGW Projekt edukacyjny pn. Promujmy...

Projekty WFOŚiGW

Projekt edukacyjny pn. Promujmy ekologię w Powiecie Ryckim

Zdjęcie Artykułu

Projekt pn. „Projekt edukacyjny pn. Promujemy ekologię w Powiecie Ryckim” realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Rykach, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach.

Cele projektu to:
 1. Kształtowanie zachowań mieszkańców zgodnych z oczekiwaniami i dobrem naturalnego środowiska, poczucia harmonii z przyrodą, wyobraźni ekologicznej i artystycznej, estetyki i swoistej wrażliwości na naturalne piękno.
 2. Obserwacja piękna przyrody. 
 3. Zintegrowanie działań z zakresu ochrony środowiska i prozdrowotnego stylu życia oraz utrwalenie struktur służących zarządzaniu tymi działaniami.
 4. Pobudzenie inicjatyw proekologicznych w środowisku lokalnym.
 5. Promocja walorów przyrodniczo – krajobrazowych powiatu ryckiego.
 6. Kształtowanie proekologicznych postaw i podnoszenie społecznej świadomości ekologicznej, propagowanie działań przyjaznych ekologii.
 7. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej w tym udział w Ogólnopolskich Olimpiadach Ekologicznych i Alercie Ekologicznym.
 8. Wychowanie ucznia będącego aktywnym uczestnikiem życia własnego środowiska, poznającego to środowisko, potrafiącego w nim zaistnieć i współtworzyć je.
 9. Zwrócenie uwagi młodzieży na zagrożenia płynące dla środowiska przyrodniczego a wynikające z rozwoju gospodarki i cywilizacji.
 10. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje środowisko.
 11. Pobudzenie lokalnych społeczności do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
 12. Wzbogacenie estetyki szkoły.
 13. Upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju oraz racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych.
 14. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych.
 
Zadanie przewidziane do realizacji do końca listopada 2016 roku.
Powrót