Tutaj jesteś Powiat Gminy Powiatu Gmina NOWODWÓR

Gminy powiatu

Gmina NOWODWÓR

Zdjęcie Artykułu

Wójt Gminy Nowodwór:
Ryszard Piotrowski 2006 – 2014
Władysław Sekuła 1990-2006

Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Jabłoński 2006 – 2014
Artur Kłak 2002-2006
Mieczysław Gągała 1998-2002
Witold Cąkała 1994-1998
Andrzej Stańczak 1990-1994

Ogólna charakterystyka gminy
Gmina Nowodwór usytuowana jest w północnej części województwa lubelskie go. Leży na północny-wschód od Ryk, na obszarze lekko falistej morenowej Wysoczyzny Siedleckiej, porośniętej lasami i przeciętej podmokłą doliną rzeki Świnki. Przez północną część gminy przechodzi linia kolejowa z Dęblina do Łukowa, z przystankiem w Grabowie Szlacheckim. Gmina graniczy od północy z gminami Kłoczew i Krzywdą, od zachodu z gminą Ryki, od południa z gminą Ułęż i od wschodu z gminą Adamów. Gmina ma charakter rolniczy. Gospodarczo jest obszarem jednorodnym – nie ma przemysłu oraz rozwiniętych ośrodków usługowych. Gmina zajmuje powierzchnię 7 172 ha. Jej struktura przedstawia się następująco: użytki rolne 71,9%, lasy 22,8%, tereny komunikacji 2,2 %, tereny osiedlowe 2,2 %, pozostałe tereny 0,9 % Administracyjnie gmina obejmuje 16 sołectw: Borki, Jakubówka, Grabowce Dolne, Grabowce Górne, Grabów Rycki, Grabów Szlachecki, Lendo Wielkie, Niedźwiedź, Nowodwór, Przestrzeń, Rycza, Trzcianki, Urszulin, Wrzosówka, Zawitała, Zielony Kąt  Liczba ludności w gminie wynosi 4 204 mieszkańców, w tym: 2159 mężczyzn i 2145 kobiet. Największą miejscowością w gminie jest Grabów Szlachecki – 953 mieszkańców oraz Nowodwór – 534 mieszkańców.

Gospodarka rolna w gminie ma charakter tradycyjny z ukierunko waniem na produkcję roślinną. Prawie połowę użytków rolnych stanowią gleby IV klasy bonitacyjnej. Główne uprawy to: zboża, ziemniaki, rośliny pastewne a także znaczne ilości truskawek i tytoniu. Atutem gminy jest nieskażone i mało przekształcone środowisko przyrodnicze, w szczególności rozkładające się po całej gminie kompleksy leśne, nadające się do wypoczynku.

Działalność usługowa prowadzona jest przede wszystkim we wsiach: Nowodwór, Borki, Grabów Szlachecki i Rycki, Jakubówka, Niedźwiedź, Trzcianki, Zawitała. We wsiach mniejszych istnieją tylko pojedyncze obiekty usługowe.

Zagospodarowanie gminy jest zdeterminowane przez warunki środowiska przy rodniczego (rolniczo-leśny sposób użytkowania) i czynniki zewnętrzne określone przez jej po- łożenie w regionie. Poza ośrodkiem gminnym, w którym istnieją m.in. obiekty GS, młyn, tartak nie występują na terenie gminy większe tereny przemysłu, baz i składów. Gmina odznacza się dużą lesistością. Kompleksy le- śne występują głownie w czę ści na zachód od doliny Świnki i rozciągają się od wsi Wrzosówka do północnej granicy gminy. Również we wschodniej części gminy znajduje się kilka dużych kompleksów, jednak izolowanych przez rozciągające się wokół nich tereny upraw polowych. Lasy, dość urozmaicone ukształtowanie południowo-zachodniej części gminy rozciętej doli ną rzeki Świnki z rozległymi kompleksami stawów, brak obiektów uciążliwych dla środowi ska, tradycyjny sposób użytkowania przestrzeni rolniczej, tworzą korzystne przesłanki do rozwoju innych form zagospodarowania związanych z funkcjami np. rekreacji i różnych form wypoczynku.

Na obszarze gminy znajduje się 5 szkół podstawowych oraz dwa gimnazja. Do szkół uczęszcza 620 uczniów (33 oddziały).

Najważniejsze osiągnięcia inwestycyjne

 • Budowa sala gimnastyczna przy ZSO im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze. Zakres prac obejmował budowę Sali spor towej o wymiarach 24 x 12m wraz zaple czem sanitarnym i mini salą do gimnastyki korekcyjnej. Koszt całkowity: 1 420 400,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2004 r.
 • Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Nowodworze (2008r.)
 • Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko Orlik 2012” przy ZSO im. Wacława Nałkow skiego w Nowodworze. Koszt całkowity: 980 815,41 zł, zadanie otrzymało dofi nansowanie ze środków budżetu państwa – 327000,00 oraz ze środków samorządu Województwa Lubelskiego- 326969,08. Inwestycje zrealizowano w 2009 r.
 • Modernizacja drogi gminnej Nowo dwór – Grabowce Dolne. Koszt całkowity
 • 500.000 zł, zadanie otrzymało dofinansowanie z RPO WL. Inwestycje zrealizowano w 2009 r.
 • Wykonanie termomodernizacji budynku OSP oraz świetlicy środowiskowej w No wodworze. W ramach projektu zakupiono również sprzęt komputerowy do świetlicy. Koszt całkowity: 273 566,19 zł. Zadanie zrealizowano w 2010 r.
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSO im. Henryka Sienkiewicza w Grabowie Szlacheckim. Zakres prac obejmował bu dowę sali sportowej o wymiarach 24x15 wraz z zapleczem sanitarnym. Koszt całko wity: 1 467 000,00 zł. Zadanie zrealizowa no w 2011 r.
 • Budowa sieci wodociągowej na terenie całej gminy (gmina w 100 % zwodociągo wana)
  • Budowa 6 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Trzcianki. Koszt całkowity: 4 396 144,86 zł. Zadanie zrealizowano w latach 2010-2012
  • Budowa 235 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianki. Koszt Całkowity: 3 604 375,00 zł. Zadanie zrealizowano w latach 2010-2012
 • Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko Orlik 2012” przy ZSO im. Henryka Sienkiewicza w Grabowie Szlacheckim. Koszt całkowity: 1 173 704,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 500 000,00 oraz ze środków samorządu Województwa Lubelskiego – 333 000,00. Zadanie zrealizowano w 2012 r.
 • Rewitalizacja Starego Rynku w Nowodworze. Koszt całkowity: 188.098,00 zł (zadanie otrzymało dofi nansowanie z PO RYBY). Inwestycje wykonano w 2013 r. Na Rynku ustawiono pomnik Św. Jana Pawła II, na realizację którego Gmina pozyskała środki z tzw. małych projektów
 • Wykonanie trzech placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Nowodwór, Grabów Szlachecki i Trzcianki.

 • Modernizacja blisko 30 km dróg gminnych i powiatowych. Inwestycje na przestrzeni lat zrealizowano ze środków własnych gminy oraz w ramach współpracy z powiatem ryckim i przy udziale środków zewnętrznych.

 

Powrót