Tutaj jesteś Powiat Gminy Powiatu Miasto DĘBLIN

Gminy powiatu

Miasto DĘBLIN

Zdjęcie Artykułu

Burmistrz Miasta:
Stanisław Włodarczyk 2006-2014
Dariusz Cenkiel 2002-2006
Dariusz Wojdat 1998-2002

Przewodniczący Rady Miasta:
Henryk Wiejak 2010-2014
Ryszard Karpiński 2006-2010
Roman Amarowicz 2006
Włodzimierz Mońka 2005-2006
Henryk Wiejak 2002-2005
Cyprian Komorzycki 1998-2002

Herb miasta
Herbem miasta Dęblin jest w błękitnym polu tarczy godło, przedstawiające srebrnego orła Zeusa- stylizowanego na orła piastowskiego z globem złotym w szponach z którego strzelają dwie złote błyskawice.

Dęblin znany jest jako dawna twierdza carska oraz ośrodek lotnictwa wojskowego ze słynną Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych, zwaną „Szkołą Orląt”.

 

Bogate walory krajoznawcze i przyrodnicze Dęblina stwarzają duże możliwości dla turystyki.

Charakter gospodarczy miasta związany jest przede wszystkim z obronnością kraju. Na terenie Dęblina oprócz zlokalizowanych jednostek wojskowych, działalność prowadzą także Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. oraz Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. Prężnie rozwijają się również małe i średnie rodzinne firmy zajmujące się handlem i usługami. Dęblin pełni także funkcję dużego węzła kolejowego. Rangę miasta podnosi istniejące tu lotnisko służące obecnie do celów wojskowych.

Samorząd aktywnie pozyskuje środki unijne, czego efektem jest przyznanie miastu w 2012 roku tytułu „Eurogmina”. W ostatnich latach intensywnie realizowane są inwestycje drogowe, kanalizacyjne oraz rozwijana jest infrastruktura sportowa i turystyczna. Obecnie dobiegają końca prace związane z rewitalizacją centrum miasta oraz Zespołu Pałacowo-Parkowego.

 

Najważniejsze osiągnięcia inwestycyjne

 • Budowa kanalizacji podciśnieniowej – zlewnia nr 1- I etap 2007 r. Przedmiotem projektu była budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w systemie podci- śnieniowym. Skanalizowane zostały posesje prywatne, budynki użyteczności publicznej: Urząd Miasta, SOSW, SP ZOZ, szkoły i przedszkola. Wartość projektu wyniosła 3 902 865,53 zł, dofi nansowanie z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 2 767 742,78 zł, z budżetu państwa – 369 032,37 zł.
 • Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 2009 r. przy ZSO w Dęblinie. Wartość robót: 1 252 976,31 zł, w tym środki pochodzące z budżetu województwa – 333 000,00 zł oraz z budżetu państwa – 333 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Urbanowicza i ul. Trapezowej wraz z łącznikiem do ul. Krasickiego – 2009 r.
  Wartość robót: 886 873,63 zł, w tym 443 437,00 zł pochodzące z dotacji celowej z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
 • Poprawa dostępu do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez modernizację dróg na osiedlu Wiślana – Żwica w Dę- blinie – I etap – 2010 r. Przedmiotem inwestycji była modernizacja ul. Bajana, Kopernika, Sienkiewicza i Skarżyńskiego. Wartość robót: 5 274 181,70 zł. Wartość dofinansowania – 2 546 266,26 zł. Projekt realizowany był z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL na lata 2007-2013.
 • Przebudowa dróg na osiedlu Wiślana – Żwica w Dęblinie – II etap – 2010 r. Zadanie obejmowało przebudowę ulic: Tańskiego, Chorzewskiego, Nagórskiego, Meissnera, pozostałą część ulicy Bajana, i Żwirki i Wigury, a także remont części ulicy Krzywej. Wartość robót: 3 587 081,21 zł. Projekt realizowany był z udziałem środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wysokość dofi nansowania – 1 431 767,00 zł.
 • Budowa osiedlowych stref sportowo – rekreacyjnych w Dęblinie – 2011 r. W ramach projektu wybudowano 4 kompleksy sportowe na dęblińskich osiedlach: Wiślana, Mierzwiączka, Staszica i Lotnisko. Projekt ten o wartości 2 675 215,34 zł został dofinansowany ze środków RPO WL na lata 2007 -2013, w kwocie 2 052 953,51 zł.
 • Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo – parkowym Wyższej Szkoły Ofi cerskiej Sił Powietrznych – 2012 – 2014 r. Projektu realizowany w ramach RPO WL na lata 2007-2013, w partnerstwie z Wyższą Szkołą Ofi cerską Sił Powietrznych obejmował: W obszarze centrum miasta zrealizowano m.in.: modernizację parku przed Urzędem Miasta, modernizację i budowę parkingu wokół Urzędu Miasta, przebudowę ul.: Wąskiej, Żabiej, Rynek, PCK, Bankowej, Piłsudskiego, Przechodniej z wydzieleniem miejsc parkingowych, modernizację budynku przy ul. Okólnej 19 z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną modernizację Placu Orląt Dęblińskich, wymianę sieci wodociągowej w ulicach: Okólnej, Rynek, Bankowej, budowę szaletu miejskiego naziemnego, oznakowanie ulic, zamontowanie ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych. Ze środków własnych Miasta Dęblin został wybudowany Pomnik Niepodległości.
 • Na terenie zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego zrealizowano m.in.: wymianę nawierzchni alejek parkowych, zagospodarowanie wysepki na stawie, zamontowanie oświetlenia, wykonanie miejsc parkingowych w sąsiedztwie pałacu, remont zabytkowego ogrodzenia, remont kordegardy, remont mostka, przebudowę budynku nr 8 tzw. ”Domku Ogrodnika” z dostosowaniem do pełnienia nowych funkcji świetlicy dla dzieci i młodzieży. Po podpisaniu wszystkich umów na roboty inwestycyjne wartość projektu wyniosła 15 544 639,60 zł, dofi nansowanie ze środków unijnych to kwota 9 995 385,88 zł.
 • Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – 2012 -2014 r.
 • Budowa magistrali wodociągowej do osiedla Lotnisko i sieci wodociągowej, budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej– w osiedlu Jagiellońskie oraz w ulicach: Wiatracznej, Przechodniej, Jagiellońskiej, Ogrodowej, Asnyka, Leśki, Krótkiej, Staromiejskiej, 1-go Maja, Stawskiej (odc. Od ul. 1-go Maja do ul. Jagiellońskiej), Sochackiego, Lipowej (odc. Od ul. Tysiąclecia w kierunku ul. Jagiellońskiej), Nadrzecznej, a także budowę magistrali wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla Stawy. Łączny koszt zadania, po zawarciu wszystkich umów to 19 089 634,84 zł, maksymalny poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifi kowanych z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”.
 • Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w Dęblinie w ramach projektu „Mój Rynek” – 2013 – 2014 r. W ramach inwestycji przebudowano targowisko miejskie w zakresie jego utwardzenia, budowy parkingów, częściowego zadaszenia, budowy budynku socjalnego oraz zagospodarowania terenów zielonych. Zadanie, o łącznej wartości 2 271 944,55 zł jest dofi nansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, w kwocie 999 261 zł
Powrót