Tutaj jesteś Powiat Ochrona zdrowia SZPITAL POWIATOWY W RYKACH – WAŻNE...

Aktualności - Ochrona zdrowia

19-10-2018

SZPITAL POWIATOWY W RYKACH – WAŻNE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zdjęcie Artykułu

W ostatnim czasie jednym z tematów, który przykuwa uwagę mieszkańców naszego powiatu jest sprawa funkcjonowania szpitala ryckiego. Ze względu na ogromną ilość nieprawdziwych informacji podajemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące szpitala.

1.CZY SAMORZĄD POWIATOWY FINANSUJE FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY ZDROWIA ?

Oczywiście NIE. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

2. KTO „SPRYWATYZOWAŁ” SZPITAL ?

Uchwałą z  dnia 31 sierpnia 2005 r. Rada Powiatu dokonała przekształcenia SPZOZ w Rykach poprzez likwidację jego jednostek organizacyjnych, tj. Szpitala Powiatowego, Przychodni Rejonowej, Poradni Przeciwgruźliczej oraz Pogotowia Ratunkowego. Wówczas funkcję Starosty Ryckiego pełnił Pan Leszek Filipek. Rada określiła jednocześnie, że udzielanie świadczeń zdrowotnych po zlikwidowanych jednostkach zapewni Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Klinika” sp. z o.o. w Nałęczowie.  Odbyło się głosowanie imienne poniżej podajemy wyniki tego głosowania:

 1. radny p. Maciej Cenkiel - nieobecny
 2. radny p. Kazimierz Cybula - ZA LIKWIDACJĄ
 3. radny p. Leszek Filipek - ZA LIKWIDACJĄ
 4. radny p. Waldemar Gąska - nieobecny
 5. radna p. Barbara Guba - ZA LIKWIDACJĄ
 6. radny p. Waldemar Hojszyk - ZA LIKWIDACJĄ
 7. radny p. Władysław Hubacz - przeciw
 8. radny p. Stanisław Jagiełło - przeciw
 9. radny p. Waldemar Jakubik - przeciw
 10. radny p. Witold Krawczyk - ZA LIKWIDACJĄ
 11. radny p. Witold Łukasiak - przeciw
 12. radny  p. Marian Łukasik - ZA LIKWIDACJĄ
 13. radny p. Józef Majewski - ZA LIKWIDACJĄ
 14. radny p. Tadeusz Prządka - wstrzymał się
 15. radny p. Władysław Sołopa - przeciw
 16. radny p. Andrzej Stańczak - przeciw
 17. radny p. Stanisław Szałajko - ZA LIKWIDACJĄ
 18. adny p. Krzysztof Uznański  - ZA LIKWIDACJĄ
 19. radny p. Andrzej Jacek Wąsik - przeciw

3. KTO ZLIKWIDOWAŁ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYKACH?

Wniosek o likwidację SPZOZ w Rykach przedłożył  ówczesny Dyrektor SP ZOZ w Rykach
Pan Ireneusz Jach (obecnie radca prawny Pana Burmistrza Jarosława Żaczka).
Postanowiono wtedy o całkowitej likwidacji SPZOZ w Rykach oraz o wydzierżawieniu nieruchomości Szpitala NZOZ-owi „Klinika” w drodze bezprzetargowej na okres 30 lat (stosowna umowa została zawarta w dniu 31 maja 2010 r.). Decyzje te zapadły na sesji Rady Powiatu w dniu 30 listopada 2009 r. Starostą był nadal Pan Leszek Filipek a Powiatem rządziła koalicja PiS-PRS-Samoobrona. Na 18 radnych obecnych na sesji wszyscy głosowali za zlikwidowaniem SP ZOZ-u (Pan Stanisław Jagiełło nie był wtedy radnym powiatowym).

4. ŹRÓDŁA KŁOPOTÓW  FINANSOWYCH NZOZ „KLINIKA” Sp. z o.o.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Klinika” sp. z o.o. popadł w kłopoty finansowe
z dwóch zasadniczych powodów:

 • Nieprawidłowe wykonywanie kontraktów zawartych z NFZ, co skutkowało karami, obniżeniem kontraktu lub jego rozwiązaniem. Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku
  z licznymi nieprawidłowościami w prowadzeniu szpitala, rozwiązał umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez NZOZ „Klinika” z dniem 31 maja 2013 r.
 • Nierozliczenie dotacji w wysokości 6 978 343,76 zł otrzymanej na realizację projektu pod nazwą „Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powypadkowych poprzez rozwój Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Rykach”.

W dniu 23 marca 2010 r. NZOZ „Klinika” zawarł umowę o dofinasowanie z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na realizację projektu pod nazwą „Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powypadkowych poprzez rozwój Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Rykach”, z kwotą dofinansowania w wysokości 10 596 971,97 zł (remont pomieszczeń i zakup urządzeń medycznych).  W dniu 9 kwietnia 2010 r. NZOZ „Klinika” pobrał zaliczkę w wysokości 6 978 343,76 zł.. Kontrola z Ministerstwa Zdrowia wykazała wydatkowanie środków na cele niezwiązane z projektem, wadliwy sposób wyłonienia wykonawców, niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego projektu, wykorzystywanie sprzętu i aparatury zakupionej ze środków unijnych na cele komercyjne. W sprawie tej postępowanie prowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego z art. 297 § 2.kk  [Oszustwo finansowe] oraz art. 82kks [Naruszenie zasad dotacji lub subwencji]. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. prowadzone były postępowania przed Sądem Rejonowym w Puławach II Wydział Karny oraz przed Sądem Rejonowym Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych.  

 NZOZ „Klinika” wystąpiła także do Zarządu Powiatu o zwrot kosztów robót remontowo-budowlanych na obiekcie  Szpitala. Zarząd Powiatu w dniu 10 listopada 2010 r. zawarł porozumienie z NZOZ „Klinika” w którym zobowiązał się do zwrotu tych kosztów. Okazało się jednak, że znacząca część faktur dotyczy prac wykazanych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jako realizacja projektu a ponadto część wykonawców robót nie otrzymało wynagrodzenia za wykonane prace. Na szczęście, w związku z postępowaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ujawnieniem próby podwójnego rozliczenia tych samych prac przez NZOZ „Klinika”, nie doszło do wyłudzenia znaczących kwot z budżetu powiatu. Skutkiem problemów finansowych spółki było to, że od października 2011 r. NZOZ „Klinika” reprezentowany przez Pana prof. Jerzego Karskiego zalegał z czynszem.  Powiat nigdy nie odzyskał tych pieniędzy. Należności te zasądzone zostały na rzecz powiatu dwoma prawomocnymi wyrokami na łączną kwotę 1.398.200,43 zł.

5. DLACZEGO RADA POWIATU ODDAŁA SZPITAL DO PROWADZENIA SPÓŁCE AMG?

Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z licznymi nieprawidłowościami w prowadzeniu szpitala, wypowiedział umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez NZOZ „Klinika” ze skutkiem na dzień 31 maja 2013 r. W celu zapewnienia kontynuacji usług świadczonych przez Szpital Rycki przyjęto propozycję NZOZ „Klinika” zawarcia umowy z podmiotem przez niego wskazanym. Dnia 29 kwietnia 2013 r. Pan prof. Jerzy Karski reprezentujący spółkę NZOZ „Klinika” poinformował że po przeprowadzeniu postępowania ofertowego zawarł umowę poddzierżawy na szpital ze spółką AMG oraz umowę subrogacji z tą samą spółką ( czyli AMG zgodziło się spłacić długi NZOZ „Klinika” na kwotę 2 miliony złotych).  Wówczas Rada Powiatu  w celu zapewnienia kontynuacji usług świadczonych przez Szpital Rycki podjęła uchwałę o zawarciu umowy dzierżawy ze spółką AMG.

6. CZY  SZPITAL PROWADZI SPÓŁKA „DIALIZA” ?

Odpowiedź brzmi oczywiście NIE. Szpital prowadzony jest nadal przez spółkę AMG Centrum Medyczne, która jest stroną umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
W mediach lokalnych i wśród opinii publicznej rozpowszechniana jest informacja, że Zarząd Powiatu zmienił dzierżawcę szpitala ze spółki AMG Centrum Medyczne na spółkę Centrum Dializa. To wielokrotnie powtarzane kłamstwo. Szpital nadal prowadzony jest przez spółkę AMG Centrum Medyczne na podstawie umowy dzierżawy z dnia 9 grudnia 2009 r. Prawda jest taka, że w związku z kłopotami finansowymi spółki AMG Centrum Medyczne, w 2016 r. nastąpiła sprzedaż przez właścicieli spółki udziałów. Udziały te, zgodnie z przepisami właściwymi dla spółek handlowych, nabyła Centrum Dializa Sp. z o.o.   Nieprawdziwe są podawane w prasie lokalnej informacje o tym, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaż udziałów spółki ponieważ nie była ona wymagana przez przepisy. Mimo to nie pierwszy raz lokalne media  sugerują jakoby Zarząd Powiatu działał niezgodnie z prawem.

7. JAKA JEST OBECNIE SYTUACJA SZPITALA ?

Spółka wielokrotnie zapewniała władze powiatu o tym, że sytuacja szpitala jest co prawda nie najlepsza, ale stabilna. W grudniu 2017 r. Narodowy Fundusz Zdrowia w odpowiedzi na pismo Starosty Ryckiego potwierdził, że „aktualnie nie zachodzą przesłanki wskazujące na zaistnienie istotnych ograniczeń dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej z wyłączeniem dostępności do badań tomografii komputerowej” – pismo z dnia 29 grudnia 2017 r. WSOZ-DSOZ.425.%.2017.
Na początku października, nie informując o tym Zarządu Powiatu, spółka AMG Centrum Medyczne poinformowała Wojewodę Lubelskiego, że ze względu na ciężką sytuację szpitala może zaprzestać świadczenia usług medycznych. Pismo z AMG Centrum Medyczne przesłane zostało do Starostwa Powiatowego przez Wojewodę Lubelskiego. 3 października 2018 r. Zarząd Powiatu zażądał wyjaśnień od spółki AMG. Do Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo z wyjaśnieniami następującej treści:
 
”Od 4 kwartału 2017 roku funkcjonujemy w nowym systemie, tj. w sieci szpitalu, która jest finansowana w formie ryczałtowej. Pewnie nie tylko my spodziewaliśmy się, że zgodnie
z algorytmami określonymi w rozporządzeniach środki finansowe przekazywane na świadczenia w sieci nie tylko będą zabezpieczały bieżące potrzeby szpitali, ale również to, że będą rosły. Mamy jednak zupełnie inna sytuację: praktycznie po czterech okresach rozliczeniowych widzimy, że ryczałt nie zaspakaja potrzeb finansowych szpitala. W wyniku tego nieprzemyślanego do końca „eksperymentu” związanego z finansowaniem funkcjonowania w służbie zdrowia doszło do sytuacji, w której szpitale powiatowe z całej Polski przygotowują się do akcji protestacyjnej,
a nawet do strajku mającego pokazać że „sieć szpitali”, która miała być rozwiązaniem problemów służby zdrowia, zapewnieniem szpitalom stabilnych przychodów prowadzi do ich stopniowej degradacji i w niektórych przypadkach może doprowadzić do rychłego ich upadku. Po powstaniu sieci szpitali szpitale wojewódzkie otrzymały 20 % środków więcej, szpitale powiatowe nic. A wydatki wzrosły.”

W dniu 8 października br odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, na którym były obecne władze spółki.  Omówiono trudną sytuację szpitala i uzgodniono, że  spółka  będzie prowadzić szpital do czasu aż Starostwo  przygotuje się do przejęcia szpitala. Jest to cel nadrzędny ponieważ Zarząd Powiatu doskonale zdaje sobie sprawę, że ani na chwilę nie można przerwać działalności szpitala. Poinformowano Wojewodę Lubelskiego, że Zarząd Powiatu przeprowadzi analizę w celu wyboru najlepszej formy prowadzenia szpitala lub powierzenia prowadzenia szpitala innemu operatorowi
w uzgodnieniu z NFZ.

W okresie kampanii przedwyborczej podnoszenie tematu szpitala jest kolejny raz orężem, stosowanym przez tych którzy szpital „sprywatyzowali”. Udział w tych działaniach wysokiej rangi urzędników państwowych, nawoływanie do protestów może doprowadzić do utraty kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, czemu Zarząd Powiatu zapobiegnie prowadząc skutecznie obecnie podjęte działania. Personel szpitala wciąż dba by pacjenci byli leczeni najlepiej jak to możliwe, a motywowane bieżącymi potrzebami przedstawianie szpitala jako placówkę już niemal niedziałającą działa przeciw naszemu szpitalowi. Zawsze anonimowi autorzy listów i ulotek nie biorą tego pod uwagę. Każdorazowe żądanie natychmiastowego rozwiązania umowy ze spółką AMG Centrum Medyczne jest obarczone poważnym błędem – żądający tego nie biorą pod uwagę, że zgodnie z wyjaśnieniami NFZ powierzenie realizacji innemu podmiotowi jest możliwe jedynie w wyniku cesji umowy przez aktualnego świadczeniodawcę na inny podmiot za zgodą dyrektora Lubelskiego OW NFZ. Warto pomyśleć, że to co niektórzy dziennikarze oceniają jako „bezradność” to działanie wynikające z odpowiedzialności i chęci pogodzenia interesów różnych stron mających wpływ na działalność szpitala.

                           

Zarząd Powiatu Ryckiego


 

SZPITAL POWIATOWY W RYKACH – WAŻNE PYTANIA I ODPOWIEDZI, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [618.48 KB]

 

Powrót