Tutaj jesteś Powiat Ochrona zdrowia WYPADEK PODCZAS WAKACJI ZA GRANICĄ -...

Aktualności - Ochrona zdrowia

25-06-2019

WYPADEK PODCZAS WAKACJI ZA GRANICĄ - EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Zdjęcie Artykułu

Rozpoczęły się już wakacje, a wraz z nimi okres wzmożonych wyjazdów poza granice naszego kraju; gdzie może przydarzyć się nam wypadek, czy nagłe pogorszenie zdrowia. Żeby uchronić się przed kosztownym zagranicznym leczeniem należy przed wyjazdem zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Co to jest EKUZ
 
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Jeśli podczas pobytu na terenie tych państw zachorujemy lub będziemy musieli skorzystać z pomocy lekarskiej będziemy mieli prawo korzystać z praw na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w danym państwie, ale tylko w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Pamiętajmy, iż w niektórych krajach obowiązuje zasada współfinansowania świadczeń zdrowotnych przez pacjenta. Dlatego przed wyjazdem należy zapoznać się z zasadami, jakie obowiązują w danym kraju, gdyż w tym zakresie istnieją liczne odmienności w porównaniu z polskim systemem. W niektórych krajach unijnych, np. na Słowacji, nie są finansowane świadczenie z zakresu ratownictwa (zwłaszcza ratownictwa górskiego). Pamiętajmy, że EKUZ uprawnia do korzystania tylko z leczenia publicznego. Brak EKUZ może powodować, iż zostaniemy potraktowani jako osoby nieubezpieczone i w konsekwencji zostaniemy obciążeni pełnymi kosztami leczenia.
 
 
Kto może otrzymać EKUZ
 
EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.
Karta wydawana jest bezpłatnie i w przypadku pozytywnego potwierdzenia uprawnień, właściwie od ręki. EKUZ wystawiana jest dla każdego członka rodziny osobno, tj. rodzica oraz każdego dziecka. Podpisany wniosek na wydanie karty można przesłać do oddziału wojewódzkiego NFZ pocztą, e-mailem, za pośrednictwem systemu ePUAP bądź faksem, albo wybrać tradycyjną formę osobistego złożenia w oddziale lub delegaturze NFZ. Karty nie trzeba składać i odbierać osobiście, wystarczy że będziemy mieć upoważnienie dla osoby trzeciej. Wniosek o wydanie karty, wzór jego wypełnienia oraz upoważnienie znajdują się poniżej, jak też dostępne są na stronie internetowej NFZ pod linkiem:
 
 
Jak długo ważna jest karta
 
O 1 czerwca 2019 roku wydłużono ważność EKUZ dla osób zatrudnionych, osób prowadzących pozarolniczą oraz rolniczą działalność gospodarczą oraz osób pobierające zasiłek/świadczenie przedemerytalne z 18 miesięcy do 3 lat. Bez zmian pozostaje ważność EKUZ dla dzieci i emerytów – wynosi 5 lat.
 
Aktualnie ważność EKUZ prezentuje się następująco:
 
Do 5 lat:
 • osoby pobierające świadczenia emerytalne,
 • osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia),
 • osoby nieubezpieczone, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia),
 • dzieci / uczniowie, posiadający własny tytuł do ubezpieczenia w wieku poniżej 18 roku życia  (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia),
 • osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
 
Do 3 lat:
 • osoby zatrudnione,
 • osoby prowadzące pozarolniczą oraz rolniczą działalność gospodarczą,
 • osoby pobierające zasiłek/ świadczenia przedemerytalne.
 
Do 18 miesięcy:
osoby ubezpieczone, tj.:
 • osoby pobierające rentę,
 • osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 roku życia,
 • dzieci/uczniowie, posiadający własny tytuł do ubezpieczenia w wieku powyżej 18 roku życia,
 • studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
 
Do 6 miesięcy:
Osoby nieubezpieczone uprawnione na podstawie przepisów krajowych, tj.:
 • nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia),
 • nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w  okresie ciąży i porodu,
 • nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu.
 
Do 2 miesięcy:
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone.
 
Do 90 dni:
 • osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach).
 
Do 42 dni:
 • nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu,
 • nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu.
*UWAGA: W przypadku uzyskania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o utracie prawa wnioskodawcy do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, okres ważności, na jaki wydana ma być EKUZ, nie może być dłuższy niż okres przysługującego wnioskodawcy uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 
Życzymy udanego, zdrowego i bezpiecznego odpoczynku wakacyjnego.
 
Powrót