Tutaj jesteś Urząd Elektroniczne usługi publiczne Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

W dniu 29 maja została podpisana z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji umowa na dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz w gminach Wilków, Stężyca i Ułęż”. Celem projektu jest podniesienie sprawności i jakości usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności poprzez rozszerzenie zakresu usług świadczonych elektronicznie oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji pracowników poszczególnych urzędów. 

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wdrażanie i modernizację systemów elektronicznego obiegu dokumentów, systemów wizualizacji elektronicznej danych geodezyjnych i zagospodarowania przestrzennego, zakup sprzętu do przetwarzania i archiwizowania dokumentów elektronicznych, szkolenie pracowników oraz utworzenie punktów nadawania profili zaufanych w systemie EPUAP.

Projekt realizować będą powiat rycki i puławski oraz gminy Wilków, Stężyca i Ułęż. Powiat rycki pełnić będzie rolę lidera. Łączna wartość projektu wynosi 1 407 505 zł.

Konkurs na projekty, których celem jest upowszechnianie usług informatycznych dla obywateli ogłosiło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Wnioski o dofinansowanie były przyjmowane do 10 września 2013 r., wpłynęło ich 140. Do realizacji wybrano 36 projektów, w tym projekt powiatu ryckiego.

Celem projektów jest upowszechnienie usług administracji samorządowej świadczonych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu ePUAP lub platform regionalnych w ramach następujących działań:

  • uruchomienie nowych e-usług dla obywateli i przedsiębiorców;
  • upowszechnienie dokumentu elektronicznego w codziennej pracy administracji;
  • szkolenia pracowników JST, w szczególności referentów spraw;
  • działania promujące korzystanie z e-usług administracji samorządowej wśród mieszkańców.

Projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz w gminach Wilków, Stężyca i Ułęż”  realizowany jest w ramach Priorytetu V - Dobre rządzenie, Działania 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.