Tutaj jesteś Urząd Informacje ogólne Wydziały Starostwa KOMUNIKACJA

Wydziały

KOMUNIKACJA

Zdjęcie Artykułu

Wzory dokumentów obowiązujących w Wydziale Komunikacji

Wzory dokumentów do pobrania obowiązujące w Wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego w Rykach:

Pełnomocnictwo, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [101.38 KB]

Wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie oraz zawiadomienie o zbyciu i nabyciu pojazdu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [233.26 KB]

Umowa Darowizny, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [15.50 KB]

Umowa Kupna-Sprzedaży, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [16.00 KB]

Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [15.50 KB]

Zawiadomienie o zmianie danych w dowodzie rejestracyjnym, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [19.00 KB]

Ankieta kwalifikacji do bezpośredniej obsługi, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [242.36 KB]

Obowiązek informacyjny, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [364.10 KB]

 

Wydział Komunikacji w Rykach rozpatruje sprawy dla mieszkańców miasta i gminy Ryki, gminy Stężyca, Kłoczew, Nowodwór i Ułęż. Stanowisko Zamiejscowe w Dęblinie załatwia sprawy mieszkańców miasta Dęblin.

Wydział komunikacji realizuje zadania starosty w oparciu o przepisy prawa wynikające z następujących aktów: Prawo o ruchu drogowym; Ustawy o kierujących pojazdami; Ustawy o transporcie drogowym; Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; Prawo przewozowe; Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; Kodeks karny wykonawczy; Ustawy o publicznym transporcie drogowym.

Szczegółowo zadania wydziału zostały określone w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Rykach. Aby w pełni zobrazować zakres prac Wydziału można podać następujące dane (dotyczą okresu od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia 2013 roku):

 • 40000 – wydanych praw jazdy
 • 2739 – wymienionych praw jazdy na podstawie art. 97a Prd.
 • 27 – wymienionych zagranicznych praw jazdy
 • 414 – wydanych międzynarodowych praw
  jazdy
 • 6 – wydanych pozwoleń do kierowania tramwajem
 • 50000 – wydanych decyzji administracyjnych
 • 50500 – wydanych decyzji o rejestracji pojazdów
 • 4000 – wydanych decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów
 • 93 – zatwierdzonych projektów organizacji ruchu drogowego (z czego 2 projekty dotyczyły stałej organizacji)

Od dnia 1 października 2004 r. wprowadzono w Polsce jednolity dla wszystkich wydziałów komunikacji system POJAZD. To centralna ewidencja pojazdów, w której gromadzone są dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych oraz o ich właścicielach.

Do momentu wprowadzenia systemu interesanci przy rejestracji pojazdu otrzymywali dowód rejestracyjny drukowany w wydziale komunikacji. W nowym systemie osoby dokonujące rejestracji pojazdów otrzymują pozwolenia czasowe, a wydział komunikacji drogą elektroniczną dokonuje zamówień na stałe dowody rejestracyjne, które drukowane są w Warszawie przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Taka procedura wymaga dodatkowej wizyty w urzędzie w celu odebrania stałego dowodu rejestracyjnego.

Obecnie w wydziale komunikacji funkcjonuje 12 stanowisk komputerowych działających w systemie POJAZD. Sprzęt komputerowy został dostarczony przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

Od maja 2004r w znaczny sposób zwiększyła się liczba rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy.

W centralnej ewidencji kierowców gromadzone są dane o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi. Wydział zajmuje się przyjmowaniem elektronicznych wyników po egzaminie w WORD i przesyła je drogą elektroniczną do Wytwórni Papierów Wartościowych.

Od dnia 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2013r. złożono zamówienia na wyprodukowanie praw jazdy w ilości 39 371 szt. Na tą wielkość składają się wnioski o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy, zmianę danych osobowych oraz wtórników. Wartość ta zawiera również wymianę praw jazd kierowcom zawodowym z uwagi na dokonanie wpisu uprawniającego do kierowania pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz uprawniającym do przewozu osób.

W w.w okresie wydano 420 szt. Międzynarodowych Praw Jazd oraz wymieniono prawa jazdy w ilości 27 sztuk zagranicznych praw jazdy z takich państw jak: Anglia, Japonia, Ukraina, Szwajcaria, Armenia itd. Dokonuje się też wymiany wojskowych dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami.

Od 1 stycznia 1999 do dnia 31 grudnia 2013 r. przygotowano i wysłano do innych powiatów 3 126 dokumentów osób zmieniających miejsce zamieszkania poza obręb powiatu.

Wydawane są również decyzje o cofnięciu uprawnień z uwagi na nie poddanie się egzaminowi sprawdzającemu kwalifi kacje za przekroczoną ilość punktów oraz za alkohol zatrzymanych powyżej roku czasu na podstawie prawomocnych wyroków sądu (379 osobom).

Na podstawie wpływających wniosków z Ośrodków Pomocy Społecznej prowadzone są postępowania (na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów) w celu zatrzymania praw jazdy osobom uchylającym się od tych świadczeń.

Udziela się także odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych do komend policji, sądów, prokuratur, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji.

Na podstawie danych z ewidencji ludności otrzymywanych z Urzędów Gmin wykreślono z ewidencji kierowców 1602 osoby (w okresie od 1 stycznia 1999-31 grudnia 2013 r.).

Od dnia 19 stycznia 2013 r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami i zgodnie z nową ustawą o kierujących pojazdami przed przystąpieniem do rozpoczęcia Publikacja okolicznościowa z okazji 15-lecia powiatu - 125 - kursu nauki jazdy kursant zgłasza się do właściwego według swojego miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji w celu wygenerowania Profilu Kandydata Kierowcy (PKK). Z tym profilem udaje się do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców, aby rozpocząć kurs teoretyczny i praktyczny na wybraną kategorię prawa jazdy. Do dnia 27 lutego 2014 r. zostało wygenerowanych 614 PKK.

Zmiana przepisów na łożyła również na starostę obowiązek wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, których do dnia 27 lutego 2014 r. wydano 44 szt. Takie zezwolenia wydano kierowcom Ochotniczych Straży Pożarnych, Pogotowia Gazowego oraz kierowcom Pogotowia Ratunkowego i Ratownikom Medycznym.

Obecnie w wydziale funkcjonują dwa stanowiska komputerowe do obsługi interesantów w zakresie prawa jazdy oraz jedno stanowisko w Filii w Dęblinie.

Do zadań wydziału należy wydawanie kart parkingowych. Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Przepis ten stosuje się również do kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej. Od 2004 roku do 31 grudnia 2013r. wydano 1278 kart parkingowych. Od 1 lipca 2014r. zadanie to wykonuje Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Puławach.

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji w zakresie krajowego transportu drogowego jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Licencja taka uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 2004 do 31grudnia 2013 roku wydano:

 • licencji na wykonywanie krajowego transportu rzeczy – 82
 • licencji na wykonywanie krajowego transportu osób – 21
 • zezwolenie na przejazd pojazdów normatywnych – 1907
 • zaświadczeń na transport drogowy na potrzeby własne – 127

Wydział wydaje zezwolenia na prowadzenie stacji kontroli pojazdów oraz uprawnienia diagnostom do wykonywania badań technicznych. Obecnie na terenie Powiatu Ryckiego funkcjonuje 8 stacji kontroli pojazdów, w tym pięć stacji okręgowych.

Starosta wydaje także zezwolenie na prowadzenie szkolenia, dokonuje wpisu osób do ewidencji instruktorów i wydaje legitymację instruktora. Obecnie na terenie powiatu funkcjonuje 10 szkół nauki jazdy.

 

Powrót